Link youtube Link facebook
Trang chủ » Card, Bo mạch I/O kết nối máy tính » Card PCI bus I/O Boards(Bo mạch I/O khe cắm PCI bus)

Card PCI bus I/O Boards(Bo mạch I/O khe cắm PCI bus)

Card PCI bus I/O Boards(Bo mạch I/O khe cắm PCI bus) ICP DAS

Bo mạch PCI 64 kênh DO cách ly ICP DAS PISO-A64U CR

Model: PISO-A64U CR

Bo mạch PCI 16 kênh DI + 16 kênh DO ICP DAS PCI-P16C16U CR

Model: PCI-P16C16U CR

Bo mạch PCI 168 kênh DIO ICP DAS PIO-D168U CR

Model: PIO-D168U CR

Bo mạch PCI 64 kênh DIO ICP DAS PCI-D64HU CR

Model: PCI-D64HU CR

Bo mạch PCI 96 kênh DIO ICP DAS PCI-D96SU CR

Model: PCI-D96SU CR

Bo mạch PCI 128 kênh DIO ICP DAS PCI-D128SU CR

Model: PCI-D128SU CR

Bo mạch PCI12 kênh DI+16 kênh DO ICP DAS PCI-M512EU CR

Model: PCI-M512EU CR

Bo mạch PCI16 kênh bộ đếm/tần số với 32 kênh DIO ICP DAS PCI-FC16U CR

Model: PCI-FC16U CR

Bo mạch PCI 8 kênh đầu ra Relay và 8 kênh đầu vào số cách ly ICP DAS PISO-725U CR

Model: PISO-725U CR

Card PCI 64 kênh DI/O với bộ đếm timer/counter ICP DAS PIO-D64U CR

Model: PIO-D64U CR

Card PCI+16 kênh DI+16 kênh DO ICP DAS PCI-1800HU/S CR

Model: PCI-1800HU/S CR

Card PCI+16 kênh DI+16 kênh DO ICP DAS PCI-1800LU CR

Model: PCI-1800LU CR
1 2 3 4
TOP HOME