Link youtube Link facebook
Trang chủ » Card, Bo mạch I/O kết nối máy tính » Bo mạch kết nối I/O cho Card PCI Express/ISA/PCI (Daughter Boards)

Bo mạch kết nối I/O cho Card PCI Express/ISA/PCI (Daughter Boards)

Bo mạch kết nối I/O cho Card PCI Express/ISA/PCI (Daughter Boards) ICP DAS

Bo mạch DIO 4 kênh đầu ra Relay (Pitch= 5.08 mm) ICP DAS DN-PR4/N CR

Model: DN-PR4/N CR

Bo mạch DIO 24 kênh đầu ra Relay với Din-rail ICP DAS DB-24SSRDC/DIN CR

Model: DB-24SSRDC/DIN CR

Bo mạch DIO 24 kênh đầu ra Relay với Din-rail ICP DAS DB-24SSRDC/D/DIN CR

Model: DB-24SSRDC/D/DIN CR

Bo mạch DIO 24 kênh đầu ra Relay ICP DAS DB-24SSRDC/D CR

Model: DB-24SSRDC/D CR

Bo mạch DIO 24 kênh đầu ra Relay với Din-rail ICP DAS DB-24SSR/DIN CR

Model: DB-24SSR/DIN CR

Bo mạch DIO 24 kênh đầu ra Relay với Din-rail ICP DAS DB-24SSR/D/DIN CR

Model: DB-24SSR/D CR

Bo mạch DIO 24 kênh đầu ra Relay ICP DAS DB-24SSR/D CR

Model: DB-24SSR/D CR

Bo mạch DIO 24 kênh đầu ra Relay 24V với Din-rail ICP DAS DB-24PR/24/DIN CR

Model: DB-24PR/24/DIN CR

Bo mạch DIO 24 kênh đầu ra Relay 24V ICP DAS DB-24PR/24 CR

Model: DB-24PR/24 CR

Bo mạch DIO 24 kênh đầu ra Relay với Din-rail 12V ICP DAS DB-24PR/12/DIN CR

Model: DB-24PR/12/DIN CR

Bo mạch DIO 24 kênh đầu ra Relay ICP DAS DB-24PR/12 CR

Model: DB-24PR/12 CR

Bo mạch DIO 24 kênh đầu ra Relay với Din-rail ICP DAS DB-24POR/DIN CR

Model: DB-24POR/DIN CR
1 2 3 4 5 6 8
TOP HOME