Link youtube Link facebook
Trang chủ » OPC UA/MQTT

OPC UA/MQTT

Demo và hướng dẫn sử dụng của phần mềm quản trị thiết bị IIoT công nghiệp điện toán đám mây (UA Series IIoT)

19/03/2020 OPC UA/MQTT
Demo và hướng dẫn sử dụng của phần mềm quản trị thiết bị IIoT công nghiệp điện toán đám mây (UA Series IIoT)

Giới thiệu thiết bị IoT công nghiệp (IIoT) và điện toán đám mây UA Series IIoT

18/03/2020 OPC UA/MQTT
Giới thiệu thiết bị IoT công nghiệp (IIoT) và điện toán đám mây UA Series IIoT
TOP HOME