Link youtube Link facebook
Trang chủ » Bộ điều khiển lập trình tự động hóa PAC » Card mở rộng XV (I/O Expansion Boards) cho bộ lập trình nhúng WinPAC, LinPAC,WISE PAC,iBPC

Card mở rộng XV (I/O Expansion Boards) cho bộ lập trình nhúng WinPAC, LinPAC,WISE PAC,iBPC

Card mở rộng XV (I/O Expansion Boards) cho bộ lập trình nhúng WinPAC, LinPAC,WISE PAC,iBPC ICP DAS

Bo mạch 14 kênh đầu vào số ICP DAS X110 CR

Model: X110 CR

Card mở rộng 8 kênh DI (Wet) + 8 kênh DO (Sink/Source) ICP DAS XV107A CR

Model: XV107A CR

Card mở rộng 8 kênh DI (Wet) + 8 kênh DO (Sink/Source) ICP DAS XV107 CR

Model: XV107 CR

Card mở rộng 16 kênh đầu ra số DO (Source) ICP DAS XV111A CR

Model: XV111A CR

Card mở rộng 16 kênh đầu ra số DO (Sink) ICP DAS XV111 CR

Model: XV111 CR

Card mở rộng 4 kênh RS-485 I/O ICP DAS XV511i CR

Model: XV511i CR

Card mở rộng 9 kênh đầu ra Relay ICP DAS XV119 CR

Model: XV119 CR

Card mở rộng 8 kênh đầu ra PWM ICP DAS XV488 CR

Model: XV488 CR

Card mở rộng 4/8 đầu vào Counter/Frequency/Encoder ICP DAS XV484 CR

Model: XV484 CR

Card mở rộng 4 kênh AI + 2 kênh AO+ 4 kênh DI (Dry/Wet) + 4 kênh DO (Source) ICP DAS XV310 CR

Model: XV310 CR

Card mở rộng 8 kênh AI+8 kênh DI (Dry/Wet)+ DO (Sink) ICP DAS XV308 CR

Model: XV308 CR

Card mở rộng 2 kênh AO + 4 kênh DI (Wet)+ 4 kênh DO (Relay, FormA, 6A) ICP DAS XV307 CR

Model: XV307 CR
1 2
TOP HOME