Trang chủ » Module vào/ra tương tự/số kết nối RS-485/Ethernet » Bo mạch mở rộng 2-cổng RS-232 ( 3-chân ) ICP DAS X502

Bo mạch mở rộng 2-cổng RS-232 ( 3-chân ) ICP DAS X502

2-Port RS-232 (3-Pin )

Chia sẻ:
Model: X502
Views: 332
  • RS-232 ports : 2
  • COM3 : TXD, RXD, RTS, CTS, GND
  • COM4 : TXD, RXD, GND
  • 16550 compatible
  • Internal FIFO : 16 bytes for each COM port
  • Transmission speed: 115.2K BPS max.
  • Isolated : none
X502  2-Port RS-232 ( 5-Pin ) and ( 3-Pin)
 X502 CR  2-Port RS-232 ( 5-Pin ) and ( 3-Pin) (RoHS)
TOP HOME