Tính năng tin nhắn ( Instant Message) giải pháp quản lý và giám sát năng lượng (PMMS: Power Monitoring and Management Solution)

Trang chủ » Training » Tính năng tin nhắn ( Instant Message) giải pháp quản lý và giám sát năng lượng (PMMS: Power Monitoring and Management Solution)
18/03/2020 Training 702 viewed

Thông báo qua LINE

PMC / PMD cung cấp chức năng gửi tin nhắn thông báo qua LINE. Với chức năng này, PMC / PMD có thể gửi tin nhắn đến tài khoản LINE cá nhân hoặc phòng trò chuyện nhóm thông qua tài khoản chính thức LINE

Quy trình đăng ký và kết nối với dịch vụ thông báo qua LINE

Loạt sản phẩm PMC-52xx / PMD do ICP DAS phát triển hỗ trợ kết nối với dịch vụ thông báo qua LINE. Sau khi hoàn tất cài đặt kết nối, PMC-52xx / PMD có thể sử dụng tài khoản chính thức của LINE để gửi tin nhắn đến tài khoản cá nhân (One-to-one) hoặc các phòng trò chuyện nhóm (One-to-many). Sau đây là các bước thiết lập, vui lòng nhấp vào các nút bước theo trình tự để xem mô tả của từng bước:

※ Xin lưu ý:

Chức năng gửi tin nhắn của PMC / PMD dựa trên dịch vụ thông báo qua LINE. Nếu Tập đoàn LINE kết thúc dịch vụ này, chức năng gửi tin nhắn có thể có nguy cơ không thể hoạt động phù hợp.

Chưa đăng kí sử dụng dịch vụ thông báo qua LINE

Đăng kí dịch vụ thông báo qua LINE

Đã áp dụng dịch vụ

Kết nối dịch vụ thông báo qua LINE với PMC-52xx/PMD

1. Đăng kí dịch vụ 

Step 1

Truy cập trang web chính thức và đăng nhập bằng tài khoản LINE của bạn. Sau khi đăng nhập, hãy nhấp vào tên tài khoản LINE của bạn ở góc trên bên phải của trang và chọn Dịch vụ đã đăng ký Quản lý Đăng ký từ danh sách thả xuống.

Truy cập trang web chính thức của LINE

** Dịch vụ thông báo qua LINE có thể được chia sẻ cho người khác, vì vậy nó không phải là cần thiết để áp dụng các dịch vụ của tất cả mọi người.

Loạt sản phẩm PMC-52xx / PMD do ICP DAS phát triển hỗ trợ kết nối với dịch vụ thông báo qua LINE. Sau khi hoàn tất cài đặt kết nối, PMC-52xx / PMD có thể sử dụng tài khoản chính thức của LINE để gửi tin nhắn đến tài khoản cá nhân (One-to-one) hoặc các phòng trò chuyện nhóm (One-to-many). Sau đây là các bước thiết lập, vui lòng nhấp vào các nút bước theo trình tự để xem mô tả của từng bước:

Step 2

Truy cập vào trang “Manage registered services” và nhấp vào nút “Add service”.
Điền vào bảng và nhấp vào nút “Agree and continue”
Xác nhận các thiết lập của trang một lần nữa và nhấn vào nút “Add”.

**Lưu ý:
 1. Tên dịch vụ sẽ xuất hiện ở đầu mỗi tin nhắn LINE Notify
 2. Hãy chắc chắn để điền vào “Callback URL”  với URL sau:

Step 3

Kiểm tra hộp thư điện tử bạn đã cung cấp để đăng ký và tìm email xác minh được gửi bởi LINE. Hoàn tất quy trình xác minh bằng Email, sau đó nhấp vào nút “My services” để đặt danh sách các dịch vụ đã đăng ký.

Step 4

Chọn dịch vụ mà bạn muốn kết nối từ danh sách các dịch vụ đã đăng ký, sau đó bạn có thể nhận thông tin về dịch vụ “Client ID” and “Client Secret” từ các trường tương ứng. Sau khi hoàn thành bốn bước trên, bây giờ bạn đã hoàn thành đăng ký với dịch vụ LINE Notify và có thể bắt đầu cài đặt kết nối với PMC-52xx / PMD.

** Bạn có thể chia sẻ các dịch vụ cho người dùng khác bằng cách cung cấp thông tin “Client ID” and “Client Secret” của dịch vụ này đối với họ.

Đây là bước cuối cùng để đăng kí dịch vụ thông báo qua LINE. Bước tiếp theo sẽ giải thích các bước để kết nối dịch vụ Thông báo LINE với PMC-52xx / PMD.

2. Kết nối dịch vụ LINE Notify với PMC-52xx / PMD

Step 1

Please get the LINE Notify service’s “Client ID” and “Client Secret” by the steps of “Apply the LINE Notify service” or from the person in charge of the LINE Notify service of your organization.

Step 2

 • Đăng nhập trang web của bộ điều khiển PMC-52xx / PMD và vào trang cài đặt “Advanced Setting → LINE Notify Setting → Chat Room”, sau đó nhấp vào nút “Add new chat room”.
 • Điền thông tin “Client ID” and “Client Secret” trong các cửa sổ bật lên và nhấp vào nút “Submit”
 • Trang này sẽ chuyển hướng đến trang đăng nhập chính thức LINE. Sau khi đăng nhập, chọn phòng trò chuyện sẽ nhận được tin nhắn thông báo và nhấp vào nút “Agree and connect”

Sau khi hoàn thành các bước trên, trang web PMC-52xx / PMD sẽ tạo một phòng trò chuyện LINE mới và bạn có thể quản lý nó.

Step 3

 • Vào “Advanced Setting → LINE Notify Setting → Message” của bộ điều khiển PMC-52xx / PMD và nhấp vào nút “Add new message”.
  Điền vào các thông tin nhắn: Nickname, Description, Content and Chat Room và bấm vào nút “Save” để hoàn thành cài đặt tin nhắn.

Step 4

 • Truy cập vào trang “Rule Setting” và nhấp vào nút “Add new rule”
 • Bạn có thể thêm hành động “LINE Notify” trong mục cài đặt THEN / ELSE.
 • Khi quy tắc được kích hoạt, tin nhắn “LINE Notify” sẽ được gửi đến phòng trò chuyện mà bạn cấu hình trong Step 3 bởi tài khoản chính thức của “LINE Notify”.

Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME