Bài 7: Số trong Python – Lập trình Python cơ bản

Trang chủ » Training » Bài 7: Số trong Python – Lập trình Python cơ bản
15/02/2022 Training 114 viewed

1. Kiểu dữ liệu số – number trong Python

Một biến được khai báo là kiểu dữ liệu number trong Python thì xét về mặt lưu trữ bộ nhớ thì nó sẽ không thay đổi được giá trị, mà khi chúng ta gán giá trị mới cho biến đó thì thực chất nó sẽ tạo ra các ô nhớ mới khác để lưu trữ giá trị mới đó.
Trong Python hỗ trợ chúng ta 3 kiểu dữ liệu dạng number như sau:
  1. int: kiểu số nguyên kiểu này có kích thước không giới hạn (python 2 thì bị hạn chế).
  2. float: kiểu số thực. Kiểu này ngoài kiể viết bình thường ra thì nó cũng có thể được hiển thị dưới dạng số mũ E (VD: 2.5e2 = 250).
  3. complex: kiểu số phức đây là kiểu dữ liệu rất ít khi được sử dụng tới, nên mình sẽ không giải thích thêm ở đây.
Nếu như bạn muốn giải phóng một vùng nhớ cho một biến trong Python thì bạn có thể sử dụng lệnh del với cú pháp sau:
del avariableName
//hoặc xóa nhiều biến
del avariableName1, avariableName2,..., avariableName3
Trong đó, avariableName, avariableName1,… là các biến mà bạn muốn giải phóng.
VD:
age = 22
print(age) # 22

del age
print(age)
# name 'age' is not defined

2. Ví dụ

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ khai báo các biến thuộc các kiểu dữ liệu số khác nhau và chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu.
x = 1 # int
y = 2.8 # float
z = 1j # complex

#convert from int to float:
a = float(x)

#convert from float to int:
b = int(y)

#convert from int to complex:
c = complex(x)

print(a)
print(b)
print(c)

print(type(a))
print(type(b))
print(type(c))
Kết quả thu được:
1.0
2
(1+0j)
Như vậy, thông qua bài học này, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu những kiểu dữ liệu số trong Python. Cảm ơn các bạn đã đọc.
Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME