Bài 7: Giao diện hướng đối tượng – Matplotib Cơ Bản

Trang chủ » Training » Bài 7: Giao diện hướng đối tượng – Matplotib Cơ Bản
26/02/2022 Training 123 viewed
Mặc dù có thể dễ dàng nhanh chóng tạo các plots bằng matplotlib.pyplot, việc sử dụng phương pháp hướng đối tượng được khuyến khích vì nó mang lại nhiều quyền kiểm soát và tùy chỉnh hơn cho các plot của bạn. Hầu hết các chức năng cũng có sẵn trong lớp matplotlib.axes.Axes. Ý tưởng chính đằng sau việc sử dụng phương pháp hướng đối tượng là tạo các đối tượng hình và sau đó chỉ cần gọi các phương thức hoặc thuộc tính của đối tượng đó. Cách tiếp cận này giúp xử lý tốt hơn một canvas có nhiều plot trên đó. Trong giao diện hướng đối tượng, Pyplot chỉ được sử dụng cho một số chức năng như tạo hình và người dùng tạo và theo dõi rõ ràng các đối tượng hình và trục. Ở mức này, người dùng sử dụng Pyplot để tạo ra các hình và thông qua các hình đó, một hoặc nhiều đối tượng trục có thể được tạo ra. Các đối tượng trục này sau đó được sử dụng cho hầu hết các hành động vẽ biểu đồ. Để bắt đầu, ta xem một ví dụ như sau :
fig = plt.figure()
Bây giờ thêm các trục vào hình. Phương thức add_axes () yêu cầu một đối tượng danh sách gồm 4 phần tử tương ứng với bên trái, phần dưới, chiều rộng và chiều cao của hình. Mỗi số phải từ 0 đến 1 –
ax=fig.add_axes([0,0,1,1])
Đặt label và tiêu đề cho trục x và y:
ax.set_title("sine wave")
ax.set_xlabel('angle')
ax.set_ylabel('sine')
Gọi phương thức plot () của đối tượng trục.
ax.plot(x,y)
Nếu bạn đang sử dụng Jupyter Notebook, ta sử dụng % matplotlib ; hàm otherwistshow () của mô-đun pyplot hiển thị biểu đồ.
from matplotlib import pyplot as plt
import numpy as np
import math
x = np.arange(0, math.pi*2, 0.05)
y = np.sin(x)
fig = plt.figure()
ax = fig.add_axes([0,0,1,1])
ax.plot(x,y)
ax.set_title("sine wave")
ax.set_xlabel('angle')
ax.set_ylabel('sine')
plt.show()
Kết quả :
Kết quả tương tự khi sử dụng jupyter notebook
Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME