Bài 4: Khai báo biến và kiểu dữ liệu trong Python – Lập trình Python cơ bản

Trang chủ » Training » Bài 4: Khai báo biến và kiểu dữ liệu trong Python – Lập trình Python cơ bản
15/02/2022 Training 117 viewed
Bài này chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu về cách khai báo biến và các kiểu dữ liệu trong Python.

1. Khai báo biến trong Pyhton

Để khai báo biến trong Python thì mọi người sử dụng cú pháp:
tenBien = giaTri
Trong đó:
 1. tenBien là tên của biến mà các bạn muốn đặt. Tên biến này không được bắt đầu bằng số hay các ký tự đặc biệt, mà chỉ được bắt đầu bằng chữ cái hoặc ký tự _ và nó có phân biệt hoa thường.
 2. giaTri là giá trị của biến mà bạn muốn gán.
VD: Mình sẽ khai báo một biến name trong Python.
name = "Bkitsoftware"
Ngoài ra, các bạn cũng có thể khai báo nhiều biến bằng 1 giá trị trên 1 lần khai báo.
VD:
a = b = c = 1996
Hay là khai báo nhiều biến với các giá trị tương ứng của nó trên 1 dòng.
VD:
name, age, male = "Cao Bien", 22 , True

2. Các kiểu dữ liệu trong Python

Python cũng giống như một số các ngôn ngữ bậc cao khác, khi ta khai báo biến thì kiểu dữ liệu của nó sẽ tự động được detect. Vì vậy nên chúng ta cũng không phải quá vất vả khi khai báo 1 biến.
VD: Các kiểu dữ liệu cơ bản trong python.
name = "Cao Bien"
#string

age = 22
#integer

point = 8.9
#float

option = [1,2,3,4,5]
#lists

tuple = ('Cao Bien', 22 , True)
#Tuple

dictionary = {"name": "Cao Bien", "age": 22, "male": True}
#Dictionary
Từng bài sau chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết các kiểu dữ liệu này nhé.

3. Kiểm tra kiểu dữ liệu

Trong python, để kiểm tra kiểu dữ liệu của một biến thì chúng ta có thể sử dụng hàm type với cú pháp như sau:
type(data)
Trong đó data là biến mà chúng ta cần kiểm tra.
VD:
name = "Cao Bien"
type(name)
#string

age = 22
type(age)
#int

point = 8.9
type(point)
#float

option = [1,2,3,4,5]
type(option)
#list

tuplet = ('Cao Bien', 22 , True)
type(tuplet)
#Tuple

dictionary = {"name": "Cao Bien", "age": 22, "male": True}
type(dictionary)
# dict

4. Ép kiểu dữ liệu trong Python

Trong một trường hợp nào đó mà bạn muốn chuyển đổi kiểu dữ liệu của một biến, thì Python cũng hỗ trợ bạn qua các hàm cơ bản sau:
 1. float(data) chuyển đổi sang kiểu số thực.
 2. int(data,base) chuyển đổi sang kiểu số, trong đó base là kiểu hệ số mà các bạn muốn chuyển đổi sang (tham số này có thể bỏ trống).
 3. str(data) chuyển đổi sang dạng chuỗi.
 4. complex(data) chuyển đổi sang kiểu phức hợp.
 5. tuple(data) chuyển đổi sang kiểu Tuple.
 6. dict(data) chuyển đổi sang kiểu Dictionary.
 7. hex(data) chuyển đổi sang hệ 16.
 8. oct(data) chuyển đổi sang hệ 8.
 9. chr(data) chuyển đổi sang dạng ký tự…
VD:
age = 22;

# ép sang float
floatAge = float(age)
print(type(floatAge))

#ép sang integer.
intAge = int(age)
print(type(intAge))

#ép sang chuỗi.
strAge = str(age)
print(type(strAge))
Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME