Bài 22: Kết nối PHP với MySQL – Học lập trình PHP cơ bản

Trang chủ » Training » Bài 22: Kết nối PHP với MySQL – Học lập trình PHP cơ bản
19/02/2022 Training 95 viewed
– Để có thể kết nối được PHP với MySql thì các bạn cần phải biết được các thông số trên SQL như:
 1. hostname: Server của MySql (mặc định là localhost)
 2. username: là tên truy cập vào MySql (mặc định là root).
 3. password: Là mật khẩu truy cập vào MySql (mặc định là rỗng).
 4. databasename: Là tên database mà các bạn muốn kết nối.
– Đồng thời bên phía PHP thì các bạn cũng cần cài đặt các gói hỗ trợ kết nối PHP với MySql (mặc định thì PHP cũng đã tích hợp sẵn).

1) Kết nối MySQL bằng MySQLi Object-Oriented:

// Tạo đối tượng mysqli
$conn = new mysqli('localhost', 'root', '');
 
// Kiểm tra kết nối thành công hay thất bại
// nếu thất bại thì thông báo lỗi
if ($conn->connect_error) {
  die("Kết nối thất bại: " . $conn->connect_error);
} 
 
// Thông báo kết nối thành công
echo "Kết nối thành công";
Lưu ý: Các phiên bản MySQL trước Version 5.3 sẽ phải sử dụng đoạn code sau để kiểm tra kết nối thành công hay thất bại.
if (mysqli_connect_error()) {
  die("Kết nối thất bại: " . mysqli_connect_error());
}

2) Kết nối MySQL bằng MySQLi Procedural:

// Thực hiện kết nối
$conn = mysqli_connect('localhost', 'root', '');
 
// Kiểm tra kết nối thành công hay thất bại
// nếu thất bại thì thông báo lỗi
if (!$conn) {
  die("Kết nối thất bại: " . mysqli_connect_error());
}
 
// Thông báo kết nối thành công
echo "Kết nối thành công";

3) Kết nối MySQL bằng  PDO:

// Nhánh kết nối thành công
try {
  // Kết nối
  $conn = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=DBName", 'root', '');
   
  // Thiết lập chế độ lỗi
  $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
   
  // Thông báo thành công
  echo "Kết nối thành công";
} 
// Nhánh kết nối thất bại
catch (PDOException $e) {
  echo "Kết nối thất bại: " . $e->getMessage();
}
Đối với PDO ban phải chọn database để kết nối nữa nếu không sẽ bị lỗi.
Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME