Bài 21: Mối liên hệ giữa PHP và MySQL – Học lập trình PHP cơ bản

Trang chủ » Training » Bài 21: Mối liên hệ giữa PHP và MySQL – Học lập trình PHP cơ bản
19/02/2022 Training 110 viewed

1) Mỗi liên hệ giữa PHP và MySQL

Thông thường khi học MySQL thì bạn sẽ được học những câu truy vấn T-SQL như selectinsertupdatedelete. Và mình đoán chắc bạn sẽ có thắc mắc nếu kết hợp với PHP thì những câu truy vấn này có công dụng gì?
Chúng ta hãy xem PHP như là một con người bình thường, nghĩa là nó có thể viết ra các câu truy vấn và thực thi các câu truy vấn đó giống như bạn vậy. Nhưng điểm khác biệt ở đây là bạn sẽ bắt PHP thực hiện những câu truy vấn chứ không phải tự nó nghĩ ra.
Ví dụ:  muốn lấy danh sách tất cả sinh viên trong trường thì sẽ viết câu truy vấn như sau.
SELECT * FROM SinhVien;
Kết quả ta thực thi câu truy vấn này trong PhpMyadmin là danh sách các sinh viên. Vậy câu hỏi đặt ra là nếu trong PHP thì phải làm thế nào?
Như ta biết MySQL là một hệ quản trị CSDL nên nó có tính an toàn về bảo mật, nghĩa là nó có chức năng quản lý User, phân quyền User. Vì vậy trước khi vào PhpMyadmin là bạn phải đăng nhập đấy.
Như vậy với PHP thì cũng phải có bước đăng nhập, sau đó sẽ là bước định nghĩa câu truy vấn và cuối cùng là thực thi và lấy kết quả.
// BƯỚC 1: KẾT NỐI
$conn = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'demo') 
or die ('Không thể kết nối tới database');
 
// BƯỚC 2: TẠO CÂU TRUY VẤN
$sql = 'SELECT * FROM SinhVien';
 
// BƯỚC 3: YÊU CẦU THỰC THI CÂU TRUY VẤN
$result = mysqli_query($conn, $sql);
 
// BƯỚC 4: XỬ LÝ KẾT QUẢ MYSQL TRẢ VỀ
while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)){
    var_dump($row);
}
Tóm lại PHP sẽ có nhiệm vụ kết nối MySQL và yêu cầu MySQL thực thi các câu truy vấn và trả kết quả về cho PHP để từ đó PHP lấy kết quả để xử lý.
Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME