Bài 17: Các hàm toán học trong PHP – Học lập trình PHP cơ bản

Trang chủ » Training » Bài 17: Các hàm toán học trong PHP – Học lập trình PHP cơ bản
19/02/2022 Training 102 viewed

Danh sách các hàm toán học trong PHP

abs() – Trả về giá trị tuyệt đối của một số.
bindec() – Chuyển đổi một số nhị phân thành số thập phân.
ceil() – Làm tròn (lên) một số đến số nguyên gần nhất.
decbin() – Chuyển đổi một số thập phân thành số nhị phân.
dechex() – Chuyển đổi một số thập phân thành số thập lục phân.
decoct() – Chuyển đổi một số thập phân thành số bát phân.
deg2rad() – Chuyển đổi số đo của một góc (độ) thành giá trị radian.
exp() – Tính lũy thừa của cơ số e.
floor() – Làm tròn (xuống) một số đến số nguyên gần nhất.
fmod() – Trả về số dư từ một phép chia.
getrandmax() – Trả về giá trị lớn nhất có thể được trả về bởi hàm rand().
hexdec() – Chuyển đổi một số thập lục phân thành số thập phân.
hypot() – Tính cạnh huyền của một tam giác vuông.
is_finite() – Kiểm tra giá trị có phải là số hữu hạn hay không.
is_infinite() – Kiểm tra giá trị có phải là số vô hạn hay không.
is_nan() – Kiểm tra giá trị có phải là “không phải một số (not a number)” hay không.
lcg_value() – Trả về một số trong khoảng 0 – 1
log() – Trả về logarit tự nhiên của một số.
log10() – Trả về logarit cơ số 10 của một số.
max() – Trả về số lớn nhất (trong một mảng hoặc một tập hợp các số được chỉ định)
min() – Trả về số nhỏ nhất (trong một mảng hoặc một tập hợp các số được chỉ định)
mt_getrandmax() – Trả về giá trị lớn nhất có thể được trả về bởi hàm mt_rand().
mt_rand() – Tạo một số nguyên ngẫu nhiên bằng thuật toán Mersenne Twister.
octdec() – Chuyển đổi một số bát phân thành số thập phân.
pi() – Trả về giá trị của PI.
pow() – Tính lũy thừa.
rad2deg() – Chuyển đổi giá trị radian thành số đo của một góc (độ).
rand() – Tạo một số nguyên ngẫu nhiên.
round() – Làm tròn một số đến số nguyên gần nhất.
sqrt() – Trả về giá trị căn bậc hai của một số.
Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME