Bài 15: Làm việu với dữ liệu Text (p2) – Python Panda

Trang chủ » Training » Bài 15: Làm việu với dữ liệu Text (p2) – Python Panda
22/02/2022 Training 95 viewed

split(pattern)

import pandas as pd
import numpy as np
s = pd.Series(['Tom ', ' William Rick', 'John', 'Alber@t'])
print s
print ("Split Pattern:")
print s.str.split(' ')
Kết quả :
0      Tom
1  William Rick
2      John
3    Alber@t
dtype: object

Split Pattern:
0  [Tom, , , , , , , , , , ]
1  [, , , , , William, Rick]
2  [John]
3  [Alber@t]
dtype: object

cat(sep=pattern)

import pandas as pd
import numpy as np

s = pd.Series(['Tom ', ' William Rick', 'John', 'Alber@t'])

print s.str.cat(sep='_')
Kết quả :
Tom _ William Rick_John_Alber@t

get_dummies()

import pandas as pd
import numpy as np

s = pd.Series(['Tom ', ' William Rick', 'John', 'Alber@t'])

print s.str.get_dummies()
Kết quả :
William Rick  Alber@t  John  Tom
0       0     0   0   1
1       1     0   0   0
2       0     0   1   0
3       0     1   0   0

contains ()

import pandas as pd

s = pd.Series(['Tom ', ' William Rick', 'John', 'Alber@t'])

print s.str.contains(' ')
Kết quả :
0  True
1  True
2  False
3  False
dtype: bool

replace(a,b)

import pandas as pd
s = pd.Series(['Tom ', ' William Rick', 'John', 'Alber@t'])
print s
print ("After replacing @ with $:")
print s.str.replace('@','$')
Kết quả :
0  Tom
1  William Rick
2  John
3  Alber@t
dtype: object

After replacing @ with $:
0  Tom
1  William Rick
2  John
3  Alber$t
dtype: object

repeat(value)

import pandas as pd

s = pd.Series(['Tom ', ' William Rick', 'John', 'Alber@t'])

print s.str.repeat(2)
Kết quả :
0  Tom      Tom
1  William Rick  William Rick
2         JohnJohn
3         Alber@tAlber@t
dtype: object

count(pattern)

import pandas as pd
 
s = pd.Series(['Tom ', ' William Rick', 'John', 'Alber@t'])

print ("The number of 'm's in each string:")
print s.str.count('m')
Kết quả :
The number of 'm's in each string:
0  1
1  1
2  0
3  0

startswith(pattern)

import pandas as pd

s = pd.Series(['Tom ', ' William Rick', 'John', 'Alber@t'])

print ("Strings that start with 'T':")
print s.str. startswith ('T')
Kết quả :
0 True
1 False
2 False
3 False
dtype: bool

endswith(pattern)

import pandas as pd
s = pd.Series(['Tom ', ' William Rick', 'John', 'Alber@t'])
print ("Strings that end with 't':")
print s.str.endswith('t')
Kết quả :
Strings that end with 't':
0 False
1 False
2 False
3 True
dtype: bool

find(pattern)

import pandas as pd

s = pd.Series(['Tom ', ' William Rick', 'John', 'Alber@t'])

print s.str.find('e')
Kết quả :
0 -1
1 -1
2 -1
3  3
dtype: int64
“-1” cho biết rằng phần tử không có pattern như vậy.

findall(pattern)

import pandas as pd

s = pd.Series(['Tom ', ' William Rick', 'John', 'Alber@t'])

print s.str.findall('e')
Kết quả :
0 []
1 []
2 []
3 [e]
dtype: object
Danh sách rỗng ([]) có nghĩa không có sẵn pattern trong phần tử.

swapcase()

import pandas as pd

s = pd.Series(['Tom', 'William Rick', 'John', 'Alber@t'])
print s.str.swapcase()
Kết quả :
0 tOM
1 wILLIAM rICK
2 jOHN
3 aLBER@T
dtype: object

islower()

import pandas as pd

s = pd.Series(['Tom', 'William Rick', 'John', 'Alber@t'])
print s.str.islower()
Kết quả :
0 False
1 False
2 False
3 False
dtype: bool

isupper()

import pandas as pd

s = pd.Series(['Tom', 'William Rick', 'John', 'Alber@t'])

print s.str.isupper()
Kết quả :
0 False
1 False
2 False
3 False
dtype: bool

isnumeric()

import pandas as pd

s = pd.Series(['Tom', 'William Rick', 'John', 'Alber@t'])

print s.str.isnumeric()
Kết quả :
0 False
1 False
2 False
3 False
dtype: bool
Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME