Bài 14: Huấn luyện Convent bằng Scratch – Pytorch Cơ bản

Trang chủ » Training » Bài 14: Huấn luyện Convent bằng Scratch – Pytorch Cơ bản
24/02/2022 Training 107 viewed
Trong bài này ta sẽ tập trung vào việc tạo Convent từ đầu. Tạo mạng nơ-ron mẫu hoặc quy ước tương ứng với torch.

Bước 1 :

Tạo một lớp cần thiết với các tham số tương ứng. Các tham số bao gồm trọng số với giá trị ngẫu nhiên.
class Neural_Network(nn.Module):
  def __init__(self, ):
   super(Neural_Network, self).__init__()
   self.inputSize = 2
   self.outputSize = 1
   self.hiddenSize = 3
   # weights
   self.W1 = torch.randn(self.inputSize, 
   self.hiddenSize) # 3 X 2 tensor
   self.W2 = torch.randn(self.hiddenSize, self.outputSize) # 3 X 1 tensor

Bước 2

Tạo một hàm chuyển tiếp nguồn cấp dữ liệu với các hàm sigmoid.
def forward(self, X):
  self.z = torch.matmul(X, self.W1) # 3 X 3 ".dot" 
  does not broadcast in PyTorch
  self.z2 = self.sigmoid(self.z) # activation function
  self.z3 = torch.matmul(self.z2, self.W2)
  o = self.sigmoid(self.z3) # final activation 
  function
  return o
  def sigmoid(self, s):
   return 1 / (1 + torch.exp(-s))
  def sigmoidPrime(self, s):
   # derivative of sigmoid
   return s * (1 - s)
  def backward(self, X, y, o):
   self.o_error = y - o # error in output
   self.o_delta = self.o_error * self.sigmoidPrime(o) # derivative of sig to error
   self.z2_error = torch.matmul(self.o_delta, torch.t(self.W2))
   self.z2_delta = self.z2_error * self.sigmoidPrime(self.z2)
   self.W1 + = torch.matmul(torch.t(X), self.z2_delta)
   self.W2 + = torch.matmul(torch.t(self.z2), self.o_delta)

Bước 3

Tạo mô hình huấn luyện và dự đoán như sau :
def train(self, X, y):
  # forward + backward pass for training
  o = self.forward(X)
  self.backward(X, y, o)
def saveWeights(self, model):
  # Implement PyTorch internal storage functions
  torch.save(model, "NN")
  # you can reload model with all the weights and so forth with:
  # torch.load("NN")
def predict(self):
  print ("Predicted data based on trained weights: ")
  print ("Input (scaled): \n" + str(xPredicted))
  print ("Output: \n" + str(self.forward(xPredicted)))
Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME