Bài 12: Định dạng Axes – Matplotib Cơ Bản

Trang chủ » Training » Bài 12: Định dạng Axes – Matplotib Cơ Bản
26/02/2022 Training 118 viewed
Đôi khi, các điểm lớn hơn nhiều so với phần lớn dữ liệu. Trong trường hợp này, tỷ lệ của một trục cần phải được đặt là logarit thay vì tỷ lệ bình thường. Đây là thang đo Logarit. Trong Matplotlib, có thể thực hiện bằng cách đặt thuộc tính xscale hoặc vscale của trục thành ‘log’.
Yêu cầu hiển thị một số khoảng cách bổ sung giữa các số trục và label trục. Thuộc tính bảng label của một trong hai trục (x hoặc y hoặc cả hai) có thể được đặt thành giá trị mong muốn.
Xét ví dụ sau, Ô bên phải có thang đo logarit và ô bên trái có trục x có label ở khoảng cách xa hơn.
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(10,4))
x = np.arange(1,5)
axes[0].plot( x, np.exp(x))
axes[0].plot(x,x**2)
axes[0].set_title("Normal scale")
axes[1].plot (x, np.exp(x))
axes[1].plot(x, x**2)
axes[1].set_yscale("log")
axes[1].set_title("Logarithmic scale (y)")
axes[0].set_xlabel("x axis")
axes[0].set_ylabel("y axis")
axes[0].xaxis.labelpad = 10
axes[1].set_xlabel("x axis")
axes[1].set_ylabel("y axis")
plt.show()
Axis spines là các đường nối trục đánh dấu phân chia ranh giới khu vực plot area. Đối tượng trục có các spine nằm ở trên, dưới, trái và phải.
Mỗi spine có thể được định dạng bằng cách chỉ định màu sắc và chiều rộng. Mọi cạnh có thể bị ẩn nếu màu của nó được đặt thành không.
import matplotlib.pyplot as plt
fig = plt.figure()
ax = fig.add_axes([0,0,1,1])
ax.spines['bottom'].set_color('blue')
ax.spines['left'].set_color('red')
ax.spines['left'].set_linewidth(2)
ax.spines['right'].set_color(None)
ax.spines['top'].set_color(None)
ax.plot([1,2,3,4,5])
plt.show()
Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME