Link youtube Link facebook
Trang chủ » Truyền thông không dây công nghiệp M2M (Industrial Wireless Communication) ICP DAS » Ăng ten ngoài cho thiết bị thu phát (Antenna)

Ăng ten ngoài cho thiết bị thu phát (Antenna)

Ăng ten ngoài cho thiết bị thu phát (Antenna) ICP DAS

Đế từ tính ăngten 1.5m cáp ICP DAS ANT-Base-02 CR

Model: ANT-Base-02 CR

Ăngten đa hướng 5 dBi 2.4 GHz ICP DAS ANT-124-05 CR

Model: ANT-124-05 CR

Ăngten đa hướng 3 dBi 2.4 GHz ICP DAS ANT-124-03 CR

Model: ANT-124-03 CR

Ăngten đa hướng 2 dBi 900 MHz ICP DAS ANT-109-01 CR

Model: ANT-109-01 CR

Ăngten đa hướng 0 dBi 400 MHz ICP DAS ANT-104-02 CR

Model: ANT-104-02 CR

Ăng ten đa hướng 1 dBi, GSM/GPRS ICP DAS ANT-421-02 CR

Model: ANT-421-02 CR

Ăng ten đa hướng 0 dBi, 400 MHz ICP DAS ANT-104-01 CR

Model: ANT-104-01 CR

Đế từ tính ăng ten với 1,5m cáp ICP DAS ANT-Base-01 CR

Model: ANT-Base-01 CR

Anten ngoài 5dBi 4G ICP DAS ANT-421-05 CR

Model: ANT-421-05 CR

Anten ngoài hoạt động GPS 5m ICP DAS ANT-115-03

Model: ANT-115-03

Anten ngoài/ đế anten 5dBi 4G ICP DAS ANT-421-05/ANT-Base-01

Model: ANT-421-05/ANT-Base-01

Anten ngoài 4 băng tần 2G 3m GSM/GPRS và 3 băng tần 3G WCDMA ICP DAS ANT-421-01

Model: ANT-421-01
1 2
TOP HOME