Link youtube Link facebook
Trang chủ » Truyền thông không dây công nghiệp M2M (Industrial Wireless Communication) ICP DAS » Thiết bị xác định vị trí cục bộ WLS

Thiết bị xác định vị trí cục bộ WLS

Thiết bị xác định vị trí cục bộ (WLS: Wireless Locating System) ICP DAS

Thiết bị cấu hình bộ thu – nhận hiệu vị trí cục bộ (Wireless Location) ICP DAS WLS-CFG CR

Model: WLS-CFG CR

Bộ nhận hiệu vị trí cục bộ ICP DAS WLS-RS300 CR

Model: WLS-RS300 CR

Bộ nhận hiệu vị trí cục bộ ICP DAS WLS-R01 CR

Model: WLS-R01 CR

Bộ phát tín hiệu vị trí cục bộ (Wireless Location) ICP DAS WLS-T11 CR

Model: WLS-T11 CR

Bộ phát tín hiệu vị trí cục bộ (Wireless Locating) 100m ICP DAS WLS-T02 CR

Model: WLS-T02 CR

Bộ phát tín hiệu vị trí cục bộ (Wireless Locating) 100m ICP DAS WLS-T01 CR

Model: WLS-T01 CR

Phần mềm quản lý vị trí không dây (Wireless locating system (WLS)) ICP DAS WLS-analyzer

Model: WLS-analyzer
TOP HOME