Khóa học Pytorch Cơ bản

Trang chủ » Training » Khóa học Pytorch Cơ bản

Khóa học Pytorch Cơ bản miễn phí

25/02/2022 Training
PyTorch là một thư viện máy học mã nguồn mở cho Python và hoàn toàn dựa trên Torch. Nó chủ yếu được sử dụng cho các ứng dụng như xử lý ngôn ngữ tự nhiên. PyTorch được phát triển bởi...

Bài 1: Giới thiệu – Pytorch Cơ bản

25/02/2022 Training
PyTorch được định nghĩa là một thư viện machine learning mã nguồn mở cho Python. Nó được sử dụng cho các ứng dụng như xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Ban đầu nó được phát triển bởi nhóm nghiên cứu...

Bài 2: Cài đặt – Pytorch Cơ bản

25/02/2022 Training
PyTorch là một framework sâu phổ biến. Trong hướng dẫn này, mình sẽ sử dụng windows 10 để cài đặt và chạy pytorch. Các bước để thiết lập môi trường như sau: Bước 1 Liên kết sau bao gồm danh...

Bài 3: Nền tảng toán học của Neural Networks – Pytorch Cơ bản

25/02/2022 Training
Toán học quan trọng trong bất kỳ thuật toán học máy nào và bao gồm các khái niệm cốt lõi khác nhau của toán học để có được thuật toán phù hợp được thiết kế theo một cách cụ thể....

Bài 4: Mạng nơron cơ bản – Pytorch Cơ bản

24/02/2022 Training
Nguyên tắc chính của mạng nơ-ron bao gồm tập hợp các phần tử cơ bản, tức là nơ-ron nhân tạo hoặc nơ-ron cảm thụ. Nó bao gồm một số đầu vào cơ bản như x1, x2… .. xn , đầu...

Bài 5: Tổng quan về machine learning và deep learning – Pytorch Cơ bản

24/02/2022 Training
Trí tuệ nhân tạo đang có xu hướng ngày nay ở một mức độ lớn hơn. Học máy và học sâu tạo thành trí tuệ nhân tạo. Biểu đồ Venn được đề cập bên dưới giải thích mối quan hệ...

Bài 6: Triển khai mạng thần kinh đầu tiên – Pytorch Cơ bản

24/02/2022 Training
PyTorch bao gồm một tính năng đặc biệt là tạo và triển khai mạng nơ-ron. Trong bài này, ta sẽ tạo một mạng nơ-ron đơn giản với một lớp ẩn phát triển một unit đầu ra duy nhất. Các bước...

Bài 7: Functional Blocks và Terminologies – Pytorch Cơ bản

24/02/2022 Training
Huấn luyện một thuật toán học sâu bao gồm các bước sau: Xây dựng đường dẫn dữ liệu Xây dựng kiến trúc mạng Đánh giá kiến trúc bằng hàm mất mát Tối ưu hóa trọng số kiến trúc mạng bằng...

Bài 8: Loading Data – Pytorch Cơ bản

24/02/2022 Training
PyTorch có một package có tên là torchvision được sử dụng để tải và chuẩn bị tập dữ liệu. Bao gồm hai chức năng cơ bản là Dataset và DataLoader, giúp cho việc chuyển đổi và tải tập dữ liệu....

Bài 9: Linear Regression ( Hồi quy tuyến tính ) – Pytorch Cơ bản

24/02/2022 Training
Trong bài này, ta sẽ tập trung vào ví dụ cơ bản về triển khai hồi quy tuyến tính bằng cách sử dụng TensorFlow. Hồi quy logistic hoặc hồi quy tuyến tính là một cách tiếp cận máy học có...
TOP HOME