Numpy trong Python

Trang chủ » Training » Numpy trong Python

Khóa học lập trình ứng dụng thư viện Numpy trong Python

23/02/2022 Training
NumPy, viết tắt của Numerical Python, là một thư viện bao gồm các đối tượng mảng đa chiều và một tập hợp các quy trình để xử lý các mảng đó. Sử dụng NumPy, các phép toán toán học và...

Bài 1: Giới thiệu và thiết lập môi trường – Numpy trong Python

23/02/2022 Training
1. Giới thiệu : Numpy là một package( gói) của python. Nó là viết tắt của ‘Numerical Python’. Thư viện bao gồm các đối tượng mảng nhiều chiều và một tập hợp các quy trình để xử lý mảng. Numeric, tổ...

Bài 2: Ndarray Object – Numpy trong Python

23/02/2022 Training
Đối tượng quan trọng nhất được định nghĩa trong NumPy là một kiểu mảng N chiều được gọi là ndarray. Nó mô tả bộ sưu tập các đối tượng cùng loại. Các mục trong bộ sưu tập có thể được...

Bài 3: Kiểu dữ liệu – Numpy trong Python

23/02/2022 Training
NumPy hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu hơn nhiều so với Python. Bảng sau đây cho thấy các kiểu dữ liệu vô hướng khác nhau được xác định trong NumPy. bool_ : Boolean (Đúng hoặc Sai) được lưu trữ dưới dạng...

Bài 4: Thuộc tính của Mảng – Numpy trong Python

23/02/2022 Training
Trong bài này , ta sẽ cùng bàn luận về các thuộc tính mảng khác nhau của Numpy 1. ndarray.shape Thuộc tính này trả về một bộ giá trị bao gồm các kích thước mảng. Nó cũng có thể được...

Bài 5: Quy trình tạo mảng – Numpy trong Python

23/02/2022 Training
Một đối tượng ndarray mới có thể được xây dựng bằng bất kỳ quy trình tạo mảng nào sau đây hoặc sử dụng một hàm tạo ndarray cấp thấp. 1. numpy.empty Nó tạo ra một mảng chưa được khởi tạo...

Bài 6: Mảng từ dữ liệu có sẵn – Numpy trong Python

23/02/2022 Training
Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ bàn luận về cách tạo mảng từ dữ liệu có sẵn 1.numpy.asarray : Hàm này tương tự như numpy.array ngoại trừ thực tế là nó có ít tham số hơn. Quy trình này...

Bài 7: Mảng từ dãy số – Numpy trong Python

23/02/2022 Training
Ở bài hôm nay . ta sẽ xem cách tạo một mảng từ một dãy số trong phạm vi nhất định 1. numpy.arange : Hàm này trả về một đối tượng ndarray chứa các giá trị cách đều nhau trong...

Bài 8: Index & Slice – Numpy trong Python

23/02/2022 Training
Nội dung của ndarray có thể được truy cập và sửa đổi bằng index hoặc slice, giống như các đối tượng chứa trong Python. Như đã đề cập trước đó, các mục trong đối tượng ndarray tuân theo chỉ mục...

Bài 9: Advanced Indexing – Numpy trong Python

23/02/2022 Training
Có thể thực hiện lựa chọn từ ndarray là một chuỗi không phải tuple, ndarray kiểu dữ liệu số nguyên hoặc Boolean, hoặc một bộ dữ liệu có ít nhất một phần tử là đối tượng chuỗi. Advanced indexing luôn...
TOP HOME