Link youtube Link facebook
Trang chủ » Bộ điều khiển lập trình tự động hóa PAC » Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng iPPC

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng iPPC (Industrial Panel PC)

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng iPPC ICP DAS

Máy tính công nghiệp 15” CPU Atom E3845 WES7 ICP DAS iPPC-6831-WES7 CR

Model: iPPC-6831-WES7 CR

Máy tính công nghiệp 17” CPU Atom E3845 WES7 ICP DAS iPPC-7801-WES7 CR

Model: iPPC-7801-WES7 CR

Máy tính công nghiệp 15” CPU Atom E3845 WES7 ICP DAS iPPC-6801-WES7 CR

Model: iPPC-6801-WES7 CR

Máy tính công nghiệp 12.1” CPU Atom E3845 WES7 ICP DAS iPPC-5801-WES7 CR

Model: iPPC-5801-WES7 CR

Máy tính công nghiệp 10.4” CPU Atom E3845 WES7 ICP DAS iPPC-4801-WES7 CR

Model: iPPC-4801-WES7 CR

Máy tính công nghiệp 12.1” CPU Atom E3827 WES7 ICP DAS iPPC-5701-WES7 CR

Model: iPPC-5701-WES7 CR

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 10.4 inch OS WES7 CPU E3827 ICP DAS iPPC-6701-WES7 CR

Model: iPPC-6701-WES7 CR

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 10.4 inch OS WES7 CPU E3827 ICP DAS iPPC-4701-WES7 CR

Model: iPPC-4701-WES7 CR

Máy tính bảng 15 “với CPU Atom E3827 và OS WES7 ICP DAS iPPC-6731-WES7 CR

Model: iPPC-6731-WES7 CR

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 10.4 inch OS WES7 CPU E3827 ICP DAS iPPC-4701-WES7/iPPC-6701-WES7

Model: iPPC-4701-WES7/iPPC-6701-WES7
TOP HOME