Link youtube Link facebook
Trang chủ » Card, Bo mạch I/O kết nối máy tính » Card PCI/PCI Express truyền thông RS-232/422/485/CAN Bus/FRnet/GPIB

Card PCI/PCI Express truyền thông RS-232/422/485/CAN Bus/FRnet/GPIB

Card PCI/PCI Express truyền thông RS-232/422/485/CAN Bus/FRnet/GPIB ICP DAS

Bo mạch truyền thông cổng nối tiếp PCI Express 2 cổng cách ly RS-232 ICP DAS PCIe-S112i CR

Model: PCIe-S112i CR

Card PCI 4 cổng CAN FD ICP DAS PISO-CAN400U-FD-T CR

Model: PISO-CAN400U-FD-T CR

Card PCI 4 cổng CAN FD ICP DAS PISO-CAN400U-FD-D CR

Model: PISO-CAN400U-FD-D CR

Card PCI 2 cổng CAN FD ICP DAS PISO-CAN200U-FD-T CR

Model: PISO-CAN200U-FD-T CR

Card PCI 2 cổng CAN FD ICP DAS PISO-CAN200U-FD-D CR

Model: PISO-CAN200U-FD-D CR

Card PCI Express 2 cổng truyền thông cách ly RS-232 ICP DAS VEX-112i CR

Model: VEX-112i CR

Card PCI Express 2 cổng truyền thông RS-232 ICP DAS VEX-112 CR

Model: VEX-112 CR

Card PCI 2 cổng truyền thông cách ly RS-232 ICP DAS VXC-112iAU CR

Model: VXC-112iAU CR

Card PCI 2 cổng truyền thông RS-232 ICP DAS VXC-112AU CR

Model: VXC-112AU CR

Card PCI Express 2 cổng truyền thông cách ly RS-422/485 ICP DAS VEX-142i CR

Model: VEX-142i CR

Card PCI Express 2 cổng truyền thông RS-422/485 ICP DAS VEX-142 CR

Model: VEX-142 CR

Card PCI 2 cổng truyền thông RS-422/485 ICP DAS VXC-142AU CR

Model: VXC-142AU CR
1 2 3 4
TOP HOME