Link youtube Link facebook
Trang chủ » Truyền thông không dây công nghiệp M2M (Industrial Wireless Communication) ICP DAS » Thiết bị thu phát Radio Modem kết nối RS-232/422/485, Ethernet

Thiết bị thu phát Radio Modem kết nối RS-232/422/485, Ethernet

Thiết bị thu phát Radio Modem kết nối RS-232/422/485, Ethernet ICP DAS

Bộ chuyển đổi tín hiệu Ethernet/Serial/CAN sang 4G ICP DAS GRP-540M-4GC CR

Model: GRP-540M-4GC CR

Radio Modem kết nối RS-232/RS-485 ICP DAS RFU-433 CR

Model: RFU-433 CR

Radio Modem kết nối RS-232/RS-485 ICP DAS RFU-400 CR

Model: RFU-400 CR

Bộ chuyển đổi 32 kênh RF Ethernet sang Lora Radio ICP DAS LRA-900-E CR

Model: LRA-900-E CR

Bộ chuyển đổi 32 kênh RF RS-232/RS-485 sang Lora Radio ICP DAS LRA-900 CR

Model: LRA-900 CR

Radio Modem RS-232/485 ISM ICP DAS SST-900B

Model: SST-900B

Radio Modem RS-232/422/485 ICP DAS tRFU-2400 CR

Model: tRFU-2400 CR

Radio Modem RS-232/RS-485 ICP DAS RFU-2400 CR

Model: RFU-2400 CR

Radio Modem kết nối RS-232/RS-485 ICP DAS RFU-400/RFU-433

Model: RFU-400/RFU-433
TOP HOME