Link youtube Link facebook
Trang chủ » Thiết bị truyền thông công nghiệp » Bộ chuyển đổi USB/RS-232/422/485/Ethernet/CAN/Profibus/Quang

Bộ chuyển đổi USB/RS-232/422/485/Ethernet/CAN/Profibus/Quang

Bộ chuyển đổi USB/RS-232/422/485/Ethernet/CAN/Profibus/Quang (Converter, Gateway, Repeater & Hub) ICP DAS

Bộ chuyển đổi CAN sang Ethernet/Modbus ICP DAS I-7540DM-MTCP CR

Model: I-7540DM-MTCP CR

Bộ chuyển đổi RS-232 sang CAN ICP DAS tM-7530 CR

Model: tM-7530 CR

Bộ chuyển đổi tín hiệu dạng cầu nối từ CAN sang CAN FD ICP DAS I-7532M-FD CR

Model: I-7532M-FD CR

Bộ chuyển đổi tín hiệu dạng cầu nối từ CAN sang quang Single-mode ICP DAS I-2533CS-60 CR

Model: I-2533CS-60 CR

Bộ chuyển đổi tín hiệu dạng cầu nối từ CAN/CAN FD sang quang Single-mode ICP DAS I-2533CS-FD CR

Model: I-2533CS-FD CR

Bộ chuyển đổi tín hiệu Ethernet sang quang (Single mode, SC) ICP DAS NS-200FCS CR

Model: NS-200FCS CR

Bộ chuyển đổi tín hiệu Ethernet sang quang (Multi mode 1310nm, SC) ICP DAS NSM-200SX2 CR

Model: NSM-200SX2 CR

Bộ chuyển đổi 2 cổng RS-232 sang 1 cổng RS-485 ICP DAS tM-7522 CR

Model: tM-7522 CR

Bộ chuyển đổi 1 cổng RS-232 sang 1 cổng RS-485 ICP DAS tM-7521 CR

Model: tM-7521 CR

Bộ chuyển đổi cách ly RS-232 sang RS-485 ICP DAS tM-7520U-CA CR

Model: tM-7520U-CA CR

Bộ chuyển đổi HUB RS-232 sang 4 cổng RS-485 ICP DAS I-7520U4-CA-G CR

Model: I-7520U4-CA-G CR

Bộ lặp/HUB 1 cổng RS-485 sang 3 cổng RS-485 ICP DAS I-7513-G CR

Model: I-7513-G CR
1 2 3 4 5 6
TOP HOME