Bài 9: Lệnh điều kiện if … else trong PHP – Học lập trình PHP cơ bản

Trang chủ » Training » Bài 9: Lệnh điều kiện if … else trong PHP – Học lập trình PHP cơ bản
20/02/2022 Training 109 viewed

1) Khái niệm “điều kiện” trong PHP

– Trong PHP, điều kiện thường là một biểu thức so sánh hoặc logic để đưa ra một giả thuyết.
 1. Nếu giả thuyết đúng, đồng nghĩa với việc điều kiện đúng và điều kiện sẽ nhận giá trị là true.
 2. Nếu giả thuyết sai, đồng nghĩa với việc điều kiện sai và điều kiện sẽ nhận giá trị là false.
Ví dụ:
Điều kiện Mô tả Giá trị
7 > 4 Bảy lớn hơn bốn true
7 >= 4 Bảy lớn hơn hoăc bằng bốn true
7 < 4 Bảy nhỏ hơn bốn false
“laptrinhphp”==”laptrinhweb” Chuỗi ‘latrinhphp’ giống với chuỗi ‘laptrinhweb’ false
“laptrinhphp”!=”laptrinhweb” Chuỗi ‘laptrinhphp’ khác với chuỗi ‘laptrinhweb’ true
(5+7) > 10 Tổng của năm và bảy lớn hơn mười true
(5+7) < 10 Tổng của năm và bảy nhỏ hơn mười false

2) Lệnh điều kiện if trong PHP

– Lệnh if dùng để kiểm tra một điều kiện, nếu điều kiện đó là đúng thì một đoạn mã xác định sẽ được thực thi.
– Cú pháp:
<?php
  if(điều kiện){
    //đoạn mã này sẽ được thực thi nếu điều kiện là đúng
  }
?>
Ví dụ:
<?php
  $number = 75;
  if($number > 50){
    echo "Đúng";
  }
?>

3) Lệnh điều kiện if … else trong PHP

– Lệnh if … else dùng để kiểm tra một điều kiện, nếu điều kiện đó là đúng thì một đoạn mã xác định sẽ được thực thi, còn nếu điều kiện đó sai thì một đoạn mã xác định khác sẽ được thực thi.
– Cú pháp:
<?php
  if(điều kiện){
    //đoạn mã này sẽ được thực thi nếu điều kiện là đúng
  }else{
    //đoạn mã này sẽ được thực thi nếu điều kiện là sai
  }
?>
Ví dụ:
<?php
  $numberOne = 15;
  $numberTwo = 20;
  if($numberOne > $numberTwo){
    echo "Sai";
  }else{
    echo "Đúng";
  }
?>

4) Lệnh điều kiện if … elseif … else trong PHP

– Lệnh if … elseif … else là một dạng nâng cao của lệnh if … else
– Lệnh if … elseif … else dùng để mở rộng phạm vi kiểm tra sang các điều kiện khác nếu tất cả những điều kiện phía trên là sai.
– Cú pháp:
<?php
  if(điều kiện 1){
    //đoạn mã này sẽ được thực thi nếu điều kiện 1 là đúng
  }elseif(điều kiện 2){
    //đoạn mã này sẽ được thực thi nếu điều kiện 1 sai và điều kiện 2 là đúng
  }else{
    //đoạn mã này sẽ được thực thi nếu tất cả những điều kiện trên là sai
  }
?>
Ví dụ:
<?php
  $a = 15;
  $b = 20;
  if($a > $b){
    echo "Giá trị biến a LỚN HƠN giá trị biến b";
  }else if($a < $b){
    echo "Giá trị biến a NHỎ HƠN giá trị biến b";
  }else{
    echo "Giá trị biến a BẰNG giá trị biến b";
  }
?>
– Lưu ý: Đối với lệnh if … elseif … else thì không giới hạn số lượng điều kiện.
Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME