Bài 9: Câu lệnh break, continue goto và hàm exit() trong C – Học lập trình C cơ bản

Trang chủ » Training » Bài 9: Câu lệnh break, continue goto và hàm exit() trong C – Học lập trình C cơ bản
16/02/2022 Training 106 viewed

1. Câu lệnh Break

Câu lệnh break cho phép ra khỏi các chu trình với các toán tử for, while và switch.Khi có nhiều chu trình lồng nhau, câu lệnh break sẽ kết thúc câu lệnh điều khiển đang sử dụng và ra khỏi bên trong nhất chứa nó không cần điều kiện gì.
Mọi câu lệnh break có thể thay bằng câu lệnh goto với nhãn thích hợp.
Ví dụ: Cho phép người dùng nhập liên tục giá trị n cho đến khi nhập âm thì dừng.
#include
void main()
{
int n;
while (1)
{
cout<<“\nNhap n: ”; cin>>n;
if(n<0)
break;
}
}

2. Câu lệnh Continue

Continue dùng để bắt đầu một vòng mới của chu trình chứa nó. Trong while và do .. while, lệnh continue chuyển điều khiển về thực hiện ngay phần kiểm tra, còn trong vòng lặp for điều khiển được chuyển về bước khởi đầu lại (tức là bước: tính biểu thức 3, sau đó quay lại bước 2 để bắt đầu một vòng mới của chu trình).

Chú ý: Lệnh continue chỉ áp dụng cho chu trình, không áp dụng cho switch.

Ví dụ: In ra màn hình giá trị từ 10 đến 20 trừ đi số 13 và số 17.
#include
void main()
{
for (int i=10 ; i<=20; i++)
{
if (i==13||i==17)
continue;
cout<

3. Câu lệnh Goto

Lệnh goto cho phép nhảy vô điều kiện tới bất kỳ điểm nào trong chương trình.
Ví dụ:
#include 
int main ()
{
int n=10;
loop: ;
cout << n << ", ";
n--;
if (n>0) goto loop;
cout << "Kết thúc!";
return 0;
}

4. Hàm exit()

Hàm exit() trong C/C++ được sử dụng để thoát khỏi chương trình. Hàm này, khi được triệu gọi sẽ ngay lập tức kết thúc chương trình và chuyển quyền điều khiển cho hệ điều hành.
Cú pháp:
exit (int mã_trả_về);
mã_trả_về thường là số 0. Số 0 sẽ xác định việc kết thúc chương trình một cách bình thường. Tuy nhiên có một vài trường hợp mã_trả_về là những số khác 0 để xác định một vài loại lỗi.
Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME