Bài 9: Các function thông dụng trong SQL Server – Học SQL Server cơ bản

Trang chủ » Training » Bài 9: Các function thông dụng trong SQL Server – Học SQL Server cơ bản
18/02/2022 Training 128 viewed
Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những hàm thường xuyên được sử dụng trong SQL Server.
Ta thao tác các ví dụ trên cơ sở dữ liệu sau, các bạn chỉ cần copy và chạy đoạn mã sau trong SQL Server, chúng ta sẽ có một cơ sở dữ liệu để demo:
-- 1/ Tạo DB + Sử dụng DB
	Create Database BKitSoftware
	Go
	Use BKitSoftware
	Go
	
-- 2/ Tạo table + Khoá chính
	create table GIAOVIEN
	(
		MAGV nchar(3),
		HOTEN nvarchar(50),
		LUONG float,
		PHAI nchar(3),
		NGSINH date,
		DIACHI nchar(50),
		GVQLCM nchar(3),
		MABM nchar(4),
		primary key (MAGV)
	)

--Nhập data cho bảng GIAOVIEN
	Insert Into GIAOVIEN(MAGV,HOTEN,LUONG,PHAI,NGSINH,DIACHI)
	values ('001',N'Nguyễn Hoài An',2000.0,N'Nam','1973-02-15',N'25/3 Lạc Long Quân, Q.10,TP HCM')
	Insert Into GIAOVIEN(MAGV,HOTEN,LUONG,PHAI,NGSINH,DIACHI)
	values ('002',N'Trần Trà Hương',2500.0,N'Nữ','1960-06-20',N'125 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP HCM')
	Insert Into GIAOVIEN(MAGV,HOTEN,LUONG,PHAI,NGSINH,DIACHI,GVQLCM)
	values ('003',N'Nguyễn Ngọc Ánh',2200.0,N'Nữ','1975-05-11',N'12/21 Võ Văn Ngân Thủ Đức, TP HCM',N'002')
	Insert Into GIAOVIEN(MAGV,HOTEN,LUONG,PHAI,NGSINH,DIACHI)
	values ('004',N'Trương Nam Sơn',2300.0,N'Nam','1959-06-20',N'215 Lý Thường Kiệt,TP Biên Hòa')
	Insert Into GIAOVIEN(MAGV,HOTEN,LUONG,PHAI,NGSINH,DIACHI)
	values ('005',N'Lý Hoàng Hà',2500.0,N'Nam','1954-10-23',N'22/5 Nguyễn Xí, Q.Bình Thạnh, TP HCM')
	Insert Into GIAOVIEN(MAGV,HOTEN,LUONG,PHAI,NGSINH,DIACHI,GVQLCM)
	values ('006',N'Trần Bạch Tuyết',1500.0,N'Nữ','1980-05-20',N'127 Hùng Vương, TP Mỹ Tho',N'004')
	Insert Into GIAOVIEN(MAGV,HOTEN,LUONG,PHAI,NGSINH,DIACHI)
	values ('007',N'Nguyễn An Trung',2100.0,N'Nam','1976-06-05',N'234 3/2, TP Biên Hòa')
	Insert Into GIAOVIEN(MAGV,HOTEN,LUONG,PHAI,NGSINH,DIACHI,GVQLCM)
	values ('008',N'Trần Trung Hiếu',1800.0,N'Nam','1977-08-06',N'22/11 Lý Thường Kiệt,TP Mỹ Tho',N'007')
	Insert Into GIAOVIEN(MAGV,HOTEN,LUONG,PHAI,NGSINH,DIACHI,GVQLCM)
	values ('009',N'Trần Hoàng nam',2000.0,N'Nam','1975-11-22',N'234 Trấn Não,An Phú, TP HCM',N'001')
	Insert Into GIAOVIEN(MAGV,HOTEN,LUONG,PHAI,NGSINH,DIACHI,GVQLCM)
	values ('010',N'Phạm Nam Thanh',1500.0,N'Nam','1980-12-12',N'221 Hùng Vương,Q.5, TP HCM',N'007')
Ta có bảng GIAOVIEN như sau:

1. SQL Count

Count() là một hàm, đếm số dòng trong câu Query. Thông thường nó thường được sử dụng cùng với Group by.
Ví dụ, ta muốn đếm số lượng giáo viên nằm trong danh sách, ta sử dụng câu lệnh sau:
SELECT COUNT(MAGV) AS 'NUMBER' FROM GIAOVIEN
Kết quả thu được:

2. SQL Sum

Sum() là hàm dùng để tính tổng giá trị một cột số.
Ví dụ, ta cần tình tổng mức lương của tất cả các giáo viên trong danh sách, ta sử dụng câu lệnh sau:
SELECT SUM(LUONG) AS 'LUONG' FROM GIAOVIEN
Kết quả thu được:

3. SQL Avg

AVG() là hàm tính trung bình trên cột số.
Ví dụ, ta cần tính trung bình mức lương của tất cả các giáo viên trong danh sách, ta sử dụng câu lệnh như sau:
SELECT AVG(LUONG) AS 'LUONG TRUNG BINH' FROM GIAOVIEN
Kết quả thu được:

4. SQL Min & Max

Min là hàm tìm giá trị nhỏ nhất trên cột số.
Max là hàm tìm giá trị lớn nhất trên cột số.
Ví dụ, ta cần tìm mức lương cao nhất và mức lương thấp nhất của các giáo viên nằm trong danh sách, ta sử dụng 2 câu lệnh như sau:
//Lương cao nhất
SELECT MAX(LUONG) AS 'LUONG CAO NHAT' FROM GIAOVIEN

//Lương thấp nhất
SELECT MIN(LUONG) AS 'LUONG THAP NHAT' FROM GIAOVIEN
Như vậy, thông qua bài học này, mình đã giới thiệu đến các bạn những hàm có sẵn, cơ bản, thường xuyên được sử dụng khi thao tác với dữ liệu trong SQL Server. Cảm ơn các bạn đã đọc.
Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME