Bài 8: Vòng lặp trong swift – Loops – Lập trình Swift cơ bản

Trang chủ » Training » Bài 8: Vòng lặp trong swift – Loops – Lập trình Swift cơ bản
01/03/2022 Training 118 viewed

Vòng lặp – loops trong swift

Vòng lặp trong swift cho phép lập trình viên thực hiện một hoặc một nhóm các câu lệnh nhiều lần theo trình tự: Câu lệnh đầu tiên trong một hàm sẽ được thực thi đầu tiên, tiếp theo là câu lệnh thứ hai và ….

Vòng lặp trong swift – Vòng lặp for-in (for-in Loop)

Khi cần xử lý lặp ở dãy số, các phần tử trong mảng hoặc các ký tự trong một chuỗi bạn sẽ cần sử dụng vòng lặp for-in để xử lý
Cú pháp
for index in collections_of_items {   

 statement(s)

}

Ví dụ

import UIKit

var arrInts:[Int] = [10, 20, 30]

for index in arrInts {

   print( "Value of  index is \(index)")

}

Và đây là kết quả sau khi chạy chạy chương trình trên sử dụng playground.

Value of index is 10

Value of index is 20

Value of index is 30

Vòng lặp trong swift – Vòng lặp for (For Loop)

Vòng lặp for được định nghĩa là một cấu trúc điều khiển cho phép bạn yêu cầu số lần lặp cụ thể.
Cú pháp
for init; condition; increment {   

 statement(s)

}
Trong đó
  • init là biểu thức được thực hiện đầu tiên và duy nhất
  • condition là biểu thức điều kiện. Khối lệnh bên trong sẽ được thực thi nếu true ( đúng) và vòng lặp sẽ kết thúc khi nó false (sai)
  • Khối lệnh bên trong vòng lặp sau khi được thực hiện, biểu thức increment sẽ được thực hiện để cập nhật biểu thức điều kiện (condition)và vòng lặp sẽ được thực hiện nếu true (đúng), dừng lại nếu nó false (sai)
  • Sau đây là sơ đồ biểu diễn vòng lặp for
Ví dụ
import UIKit

var arrInts:[Int] = [10, 20, 30]

for var index = 0; index < 3; index++ {

   print("Value of arrInts[\(index)] is \(arrInts[index])")

}

 đây là kết quả sau khi chạy chạy chương trình trên sử dụng playground.

Value of arrInts[0] is 10

Value of arrInts[1] is 20

Value of arrInts[2] is 30

Vòng lặp trong swift – Vòng lặp repeat…while (Do…while Loop)

Khác với vòng lặp for ở phía trên, vòng lặp repeat… while sẽ có biểu thức điều kiện được kiểm tra ở cuối vòng lặp, có nghĩa là khối lệnh bên trong vòng lặp repeat…while sẽ được thực hiện ít nhất một lần.
Cú pháp
repeat {   

 statement(s);

} while condition
Sơ đồ biểu diễn vòng lặp repeat…while
Ví dụ

import UIKit

var index = 1

repeat {

   print("Value of index is \(index)")

   index = index + 1

} while index <= 10

Khi chạy chương trình trên sử dụng playground, chúng ta sẽ nhận được kết quả

Value of index is 1

Value of index is 2

Value of index is 3

Value of index is 4

Value of index is 5

Value of index is 6

Value of index is 7

Value of index is 8

Value of index is 9

Value of index is 10

Vòng lặp trong swift – Vòng lặp while (While Loop)

Vòng lặp while sẽ có khối lệnh được thực hiện lặp đi lặp lại cho đến khi điều kiện lặp là sai thì mới dừng lại.
Bạn có thể tham khảo sơ đồ vòng lặp while dưới đây.
Ví dụ
import UIKit

var i = 1

while i <= 10 {

   print("Value of i is \(i)")

   i = i + 1

}

 đây là kết quả sau khi chạy chạy chương trình trên sử dụng playground.

Value of i is 1

Value of i is 2

Value of i is 3

Value of i is 4

Value of i is 5

Value of i is 6

Value of i is 7

Value of i is 8

Value of i is 9

Value of i is 10

Vòng lặp trong swift – Những câu lệnh điều khiển vòng lặp (Loop Control Statements)

Câu lệnh continue (Continue Statement): Đúng như tên gọi của nó, câu lệnh này sẽ chỉ ra những vòng lặp không thực hiện những xử lý hiện tại và tiếp tục vòng lặp với xử lý tiếp theo.
Ví dụ hiển thị các số lẻ từ 1 đến 19
import UIKit

var i = 1

repeat {

   if(i % 2 == 0){

      continue

   }

   print("\t(i)", terminator: " ")

   i = i + 1

} while i <= 10

 đây là kết quả sau khi chạy chạy chương trình trên sử dụng playground.

1   3   5   7   9

Câu lệnh break (Break Statement): Kết thúc vòng lặp

 dụ
Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME