Bài 8: List trong Python – Lập trình Python cơ bản

Trang chủ » Training » Bài 8: List trong Python – Lập trình Python cơ bản
15/02/2022 Training 112 viewed
List trong Python là một dạng dữ liệu cho phép lưu trữ nhiều kiểu dữ liệu khác nhau trong nó, và chúng ta có thể truy xuất đến các phần tử bên trong nó thông qua vị trí của phần tử đó trong list. Ở đây, nếu như bạn nào đã tìm hiểu qua một ngôn ngữ nào đó thì có thể coi list trong Python như một mảng tuần tự trong các ngôn ngữ khác.
Để khai báo một list trong Python thì chúng ta sử dụng cặp dấu [] và bên trong là các giá trị của list.
[value1, value2,..., valueN]
Trong đó: value1, value2,…, valueN là các giá trị của list.
VD: Mình sẽ khai báo 1 list chứa tên các học sinh.
name = ['Pham Van A', 'Nguyen Van B', 'Luu Thi C']

1. Truy cập các giá trị trong List trong Python

Để truy cập các giá trị trong List, bạn sử dụng cú pháp sau:
[index]
để lấy giá trị có sẵn tại chỉ mục đó.
Ví dụ:
list1 = ['vatly', 'hoahoc', 1997, 2000];
list2 = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ];

print "list1[0]: ", list1[0]
print "list2[1:5]: ", list2[1:5]
Khi code trên được thực thi sẽ cho kết quả:
list1[0]:  vatly
list2[1:5]:  [2, 3, 4, 5]
Ghi chú: Trình tổ chức bộ nhớ nội tại
List không lưu trữ các phần tử một cách trực tiếp tại chỉ mục. Sự thực là một tham chiếu được lưu trữ tại mỗi chỉ mục mà tham chiếu tới đối tượng được lưu trữ ở đâu đó trong bộ nhớ. Điều này là do một số đối tượng có thể lớn hơn một số đối tượng khác và vì thế chúng được lưu trữ tại một vị trí bộ nhớ khác.

2. Các hoạt động cơ bản trên List trong Python

Bạn có thể thực hiện các hoạt động nối với toán tử + hoặc hoạt động lặp với * như trong các chuỗi. Điểm khác biệt là ở đây nó tạo một List mới, không phải là một chuỗi.
Ví dụ cho nối List:
list1=[10,20]
	list2=[30,40]
	list3=list1+list2
	print list3
Kết quả là:
[10, 20, 30, 40]
Ghi chú: Toán tử + ngụ ý rằng cả hai toán hạng được truyền cho nó phải là List, nếu không sẽ cho một lỗi như ví dụ sau:
list1=[10,20]
list1+30
print list1
Kết quả là:
Traceback (most recent call last):
  		File "C:/Python27/lis.py", line 2, in 
    		list1+30
Ví dụ cho lặp List:
list1=[10,20]
print list1*1
Kết quả là:
[10, 20]

3. Cập nhật List trong Python

Bạn có thể cập nhật một hoặc nhiều phần tử của List bởi gán giá trị cho chỉ mục cụ thể đó. Cú pháp:
[index]=
Ví dụ:
list = ['vatly', 'hoahoc', 1997, 2000];

print "Gia tri co san tai chi muc thu 2 : "
print list[2]
list[2] = 2001;
print "Gia tri moi tai chi muc thu 2 : "
print list[2]
Khi code trên được thực thi sẽ cho kết quả:
Gia tri co san tai chi muc thu 2 :
1997
Gia tri moi tai chi muc thu 2 :
2001

4. Phụ thêm phần tử vào cuối một List

Phương thức append() được sử dụng để phụ thêm phần tử vào cuối một List. Cú pháp:
.append(item)
Ví dụ:
list1=[10,"hoang",'z']
print "Cac phan tu cua List la: "
print list1
list1.append(10.45)
print "Cac phan tu cua List sau khi phu them la: "
print list1
Khi code trên được thực thi sẽ cho kết quả:
Cac phan tu cua List la: 
[10, 'hoang', 'z']
Cac phan tu cua List sau khi phu them la: 
[10, 'hoang', 'z', 10.45]

5. Xóa phần tử trong List

Để xóa một phần tử trong List, bạn có thể sử dụng lệnh del nếu bạn biết chính xác phần tử nào bạn muốn xóa hoặc sử dụng phương thức remove() nếu bạn không biết. Ví dụ:
list1 = ['vatly', 'hoahoc', 1997, 2000];

print list1
del list1[2];
print "Cac phan tu cua List sau khi xoa gia tri tai chi muc 2 : "
print list1
Khi code trên được thực thi sẽ cho kết quả:
['vatly', 'hoahoc', 1997, 2000]
Cac phan tu cua List sau khi xoa gia tri tai chi muc 2 :
['vatly', 'hoahoc', 2000]
Bạn cũng có thể sử dụng del để xóa tất cả phần tử từ chi_muc_bat_dau tới chi_muc_ket_thuc như sau:
list1=[10,'hoang',50.8,'a',20,30]
print list1
del list1[0]
print list1
del list1[0:3]
print list1
Khi code trên được thực thi sẽ cho kết quả:
[10, 'hoang', 50.8, 'a', 20, 30]
['hoang', 50.8, 'a', 20, 30]
[20, 30]
Như vậy, thông qua bài học này, chúng ta đã cùng tìm hiểu những thao tác cơ bản trên List của Python. Sang bài tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào List, tìm hiểu những hàm xử lý List trong Python. Cảm ơn các bạn đã đọc
Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME