Bài 6: Triển khai mạng thần kinh đầu tiên – Pytorch Cơ bản

Trang chủ » Training » Bài 6: Triển khai mạng thần kinh đầu tiên – Pytorch Cơ bản
24/02/2022 Training 133 viewed
PyTorch bao gồm một tính năng đặc biệt là tạo và triển khai mạng nơ-ron. Trong bài này, ta sẽ tạo một mạng nơ-ron đơn giản với một lớp ẩn phát triển một unit đầu ra duy nhất.
Các bước để triển khai mạng nơ-ron bằng PyTorch như sau :

Bước 1 :

Đầu tiên, ta cần nhập thư viện PyTorch bằng lệnh sau:
import torch 
import torch.nn as nn

Bước 2 :

Xác định tất cả các lớp và kích thước lô để bắt đầu thực thi mạng nơ-ron :
# Defining input size, hidden layer size, output size and batch size respectively
n_in, n_h, n_out, batch_size = 10, 5, 1, 10

Bước 3 :

Vì mạng nơ-ron bao gồm sự kết hợp của dữ liệu đầu vào để có được dữ liệu đầu ra tương ứng, ta sẽ thực hiện theo cùng một quy trình như dưới đây:
# Create dummy input and target tensors (data)
x = torch.randn(batch_size, n_in)
y = torch.tensor([[1.0], [0.0], [0.0], 
[1.0], [1.0], [1.0], [0.0], [0.0], [1.0], [1.0]])

Bước 4 :

Tạo một mô hình tuần tự như sau :
# Create a model
model = nn.Sequential(nn.Linear(n_in, n_h),
  nn.ReLU(),
  nn.Linear(n_h, n_out),
  nn.Sigmoid())

Bước 5 :

Xây dựng hàm mất mát ( loss function) sử dụng trình tối ưu hóa Gradient Descent như sau :
Construct the loss function
criterion = torch.nn.MSELoss()
# Construct the optimizer (Stochastic Gradient Descent in this case)
optimizer = torch.optim.SGD(model.parameters(), lr = 0.01)

Bước 6 :

Triển khai mô hình dốc xuống với vòng lặp lặp với các dòng code đã cho –
# Gradient Descent
for epoch in range(50):
  # Forward pass: Compute predicted y by passing x to the model
  y_pred = model(x)

  # Compute and print loss
  loss = criterion(y_pred, y)
  print('epoch: ', epoch,' loss: ', loss.item())

  # Zero gradients, perform a backward pass, and update the weights.
  optimizer.zero_grad()

  # perform a backward pass (backpropagation)
  loss.backward()

  # Update the parameters
  optimizer.step()

Bước 7 :

Đầu ra được tạo ra như sau:
epoch: 0 loss: 0.2545787990093231
epoch: 1 loss: 0.2545052170753479
epoch: 2 loss: 0.254431813955307
epoch: 3 loss: 0.25435858964920044
epoch: 4 loss: 0.2542854845523834
epoch: 5 loss: 0.25421255826950073
epoch: 6 loss: 0.25413978099823
epoch: 7 loss: 0.25406715273857117
epoch: 8 loss: 0.2539947032928467
epoch: 9 loss: 0.25392240285873413
epoch: 10 loss: 0.25385022163391113
epoch: 11 loss: 0.25377824902534485
epoch: 12 loss: 0.2537063956260681
epoch: 13 loss: 0.2536346912384033
epoch: 14 loss: 0.25356316566467285
epoch: 15 loss: 0.25349172949790955
epoch: 16 loss: 0.25342053174972534
epoch: 17 loss: 0.2533493936061859
epoch: 18 loss: 0.2532784342765808
epoch: 19 loss: 0.25320762395858765
epoch: 20 loss: 0.2531369626522064
epoch: 21 loss: 0.25306645035743713
epoch: 22 loss: 0.252996027469635
epoch: 23 loss: 0.2529257833957672
epoch: 24 loss: 0.25285571813583374
epoch: 25 loss: 0.25278574228286743
epoch: 26 loss: 0.25271597504615784
epoch: 27 loss: 0.25264623761177063
epoch: 28 loss: 0.25257670879364014
epoch: 29 loss: 0.2525072991847992
epoch: 30 loss: 0.2524380087852478
epoch: 31 loss: 0.2523689270019531
epoch: 32 loss: 0.25229987502098083
epoch: 33 loss: 0.25223103165626526
epoch: 34 loss: 0.25216227769851685
epoch: 35 loss: 0.252093642950058
epoch: 36 loss: 0.25202515721321106
epoch: 37 loss: 0.2519568204879761
epoch: 38 loss: 0.251888632774353
epoch: 39 loss: 0.25182053446769714
epoch: 40 loss: 0.2517525553703308
epoch: 41 loss: 0.2516847252845764
epoch: 42 loss: 0.2516169846057892
epoch: 43 loss: 0.2515493929386139
epoch: 44 loss: 0.25148195028305054
epoch: 45 loss: 0.25141456723213196
epoch: 46 loss: 0.2513473629951477
epoch: 47 loss: 0.2512802183628082
epoch: 48 loss: 0.2512132525444031
epoch: 49 loss: 0.2511464059352875
Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME