Bài 6: PyLab – Matplotib Cơ Bản

Trang chủ » Training » Bài 6: PyLab – Matplotib Cơ Bản
26/02/2022 Training 121 viewed
PyLab là một giao diện dành cho thư viện vẽ đồ thị hướng đối tượng Matplotlib. Matplotlib là package; matplotlib.pyplot là một mô-đun trong Matplotlib; và PyLab là một mô-đun được cài đặt cùng với Matplotlib.
PyLab là một mô-đun tiện lợi nhập hàng loạt matplotlib.pyplot (để vẽ biểu đồ) và NumPy trong một không gian duy nhất. Mặc dù nhiều ví dụ sử dụng PyLab, nhưng nó không còn được khuyến khích nữa.

1. Plotting cơ bản :

Vẽ đường cong  bằng lệnh plot. Nó cần một cặp mảng (hoặc chuỗi) có cùng độ dài –
from numpy import *
from pylab import *
x = linspace(-3, 3, 30)
y = x**2
plot(x, y)
show()
Kết quả như sau :
Để vẽ biểu tượng thay vì dòngsử dụng đối số chuỗi bổ sung.
symbols – , –, -., , . , , , o , ^ , v , < , > , s , + , x , D , d , 1 , 2 , 3 , 4 , h , H , p , | , _
colors b, g, r, c, m, y, k, w
Ví dụ với đoạn code sau :
from pylab import *
x = linspace(-3, 3, 30)
y = x**2
plot(x, y, 'r.')
show()
Kết quả như sau :
Các plot có thể overlaid. Chỉ cần sử dụng nhiều lệnh plot. Sử dụng clf () để xóa plot.
from pylab import *
plot(x, sin(x))
plot(x, cos(x), 'r-')
plot(x, -sin(x), 'g--')
show()
Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME