Bài 6: Panel – Python Panda

Trang chủ » Training » Bài 6: Panel – Python Panda
22/02/2022 Training 127 viewed
Panel được sử dụng không nhiều, nhưng vẫn quan trọng đối với dữ liệu 3 chiều. Các panel data được lấy từ kinh tế lượng và chịu trách nhiệm một phần về cái tên pandas: pan(el)-da(ta)-s. Tên của 3 trục này nhằm tạo ra một số ý nghĩa ngữ nghĩa để mô tả các hoạt động liên quan đến panel data, và đặc biệt là phân tích các bảng dữ liệu kinh tế lượng. Tên của 3 trục được dùng để đưa ra một số ý nghĩa ngữ nghĩa để mô tả các hoạt động liên quan đến panel data. chúng là –
Items – trục 0, mỗi item tương ứng với một dataframe chứa bên trong.
major_axis – trục 1, đó là chỉ mục (hàng) của mỗi dataframe.
minor_axis – trục 2, đó là các cột của mỗi dataframe.
Pandas cung cấp phương thức pandas.Panel(data, items, major_axis, minor_axis, dtype, copy) để có thể tạo được Panel từ nhiều kiểu dữ liệu khác nhau như tạo một dataframe.
Trong đó:
      ‘data’ có thể nhận các kiểu dữ liệu sau: ndarray, series, map, lists, dict, hằng số và cả dataframe khác.
      ‘items’ là axis = 0.
      ‘major_axis’ là axis = 1.
      ‘minor_axis’ là axis = 2.
      ‘dtype’ là kiểu dữ liệu mỗi cột.
      ‘copy’ nhận giá trị True/False để khởi tạo dữ liệu có chia sẻ memory hay không.

1. Tạo một panel rỗng.

>>> import pandas as pd
>>> p = pd.Panel()
>>> print p
<class 'pandas.core.panel.Panel'>
Dimensions: 0 (items) x 0 (major_axis) x 0 (minor_axis)
Items axis: None
Major_axis axis: None
Minor_axis axis: None
>>>

2. Từ mảng 3D ndarrays.

>>> import pandas as pd
>>> import numpy as np
>>> data = np.random.rand(2,3,4)
>>> p = pd.Panel(data)
>>> print p
<class 'pandas.core.panel.Panel'>
Dimensions: 2 (items) x 3 (major_axis) x 4 (minor_axis)
Items axis: 0 to 1
Major_axis axis: 0 to 2
Minor_axis axis: 0 to 3
>>> p.to_frame()
                    0         1
major minor
0     0      0.562182  0.288014
      1      0.729975  0.099355
      2      0.730366  0.438827
      3      0.175517  0.357904
1     0      0.992136  0.664511
      1      0.179336  0.241909
      2      0.572047  0.880752
      3      0.667717  0.977959
2     0      0.406752  0.934063
      1      0.623932  0.505132
      2      0.900456  0.007313
      3      0.219703  0.171776
>>>

3. Khởi tạo dừ dict của các dataframe

>>> import pandas as pd
>>> import numpy as np
>>> data = {'Item1' : pd.DataFrame(np.random.randn(3, 2)),'Item2' : pd.DataFrame(np.random.randn(3, 1))}
>>> p = pd.Panel(data)
>>> print p
<class 'pandas.core.panel.Panel'>
Dimensions: 2 (items) x 3 (major_axis) x 2 (minor_axis)
Items axis: Item1 to Item2
Major_axis axis: 0 to 2
Minor_axis axis: 0 to 1
>>> p.to_frame()
                Item1     Item2
major minor
0     0     -0.575876 -0.049086
1     0     -0.230539 -1.313769
2     0      0.134019  1.081346
>>>
Ở đây giá trị Major_axis = max[row of item1, row of item2] và Minor_axis = max[ column of item1, column of item2].
Tuy nhiên khi biểu diễn dưới dạng frame thì lấy giá trị min (Major_axis = min[row of item1, row of item2] và Minor_axis = min[ column of item1, column of item2].)
Chọn (Selecting) dữ liệu từ panel. Dưới đây là ba cách biến đổi panel về dataframe.
Có thể chọn (selecting) dữ liệu từ panel ứng với mỗi item.
>>> import pandas as pd

>>> import numpy as np

>>> data = {'Item1' : pd.DataFrame(np.random.randn(4, 3)),

...         'Item2' : pd.DataFrame(np.random.randn(4, 2))}

>>> p = pd.Panel(data)

>>> print p['Item1']

          0         1         2

0  0.257905  1.714854 -0.097306

1  1.008341 -0.289634  0.110710

2  0.534798  0.901090 -0.203789

3 -1.536464 -0.498765 -0.489292

>>> print p['Item2']

          0         1             2

0 -0.719140  0.726088 NaN

1 -1.118916  1.394300 NaN

2  0.426197  1.543967 NaN

3 -0.378640  0.434465 NaN

>>>
Sử dụng major_axis để có được dữ liệu của panel ứng với trục axis = 1.
>>> import pandas as pd

>>> import numpy as np

>>> data = {'Item1' : pd.DataFrame(np.random.randn(4, 3)),

...         'Item2' : pd.DataFrame(np.random.randn(4, 2))}

>>> p = pd.Panel(data)

>>> print p.major_xs(1)

      Item1     Item2

0 -1.270247  1.510719

1 -0.220837  1.669597

2 -0.240013       NaN

>>>
Sử dụng minor_axis để có được dữ liệu của panel ứng với trục axis = 2.
>>> import pandas as pd

>>> import numpy as np

>>> data = {'Item1' : pd.DataFrame(np.random.randn(4, 3)),

...         'Item2' : pd.DataFrame(np.random.randn(4, 2))}

>>> p = pd.Panel(data)

>>> print p.minor_xs(1)

      Item1     Item2

0 -1.212101  0.256905

1  0.831389 -0.453344

2  0.246443  0.572504

3  1.612013  0.321815

>>>
Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME