Bài 6: Cách khai báo biến và hằng số trong PHP – Học lập trình PHP cơ bản

Trang chủ » Training » Bài 6: Cách khai báo biến và hằng số trong PHP – Học lập trình PHP cơ bản
20/02/2022 Training 143 viewed

1) Biến là gì ?

– Biến cũng giống như là một cái thùng chứa dùng để lưu trữ một giá trị dữ liệu
– Ví dụ: Phía dưới là một biến tên name và nó lưu trữ giá trị là chuỗi Nguyễn Trọng Chính.
$name = "Nguyễn Trọng Chính";

2) Cách khai báo biến

Cú pháp của biến bắt đầu bằng dấu đô la $ và tiếp theo là các chữ, số, dấu gạch dưới. Ký tự đầu tiên của tên biến phải là chữ hoặc là dấu gạch dưới, không được là số.
Cú pháp: 
$tên biến = giá trmà bạn muốn gán cho biến;
Ví dụ:
<?php
  $sinhvien = ''; //đúng
  $_sinh_vien = ''; //đúng
  $sinh_vien90 = ''; //đúng
  $90sinhvien = ''; //sai
?>
– Lưu ý:
 1. Nếu giá trị mà bạn muốn gán cho biến là một chuỗi ký tự thì bạn phải đặt chuỗi ký tự đó bên trong cặp dấu nháy kép ” “ hoặc cặp dấu nháy đơn ‘ ‘
 2. Nếu giá trị mà bạn muốn gán cho biến là một số thì bạn không cần đặt nó bên trong cặp dấu nháy kép hoặc cặp dấu nháy đơn.
Ví dụ:
<?php
  $name = 'Nguyễn Trọng Chính';
  $year = 1997;
  $city = 'Bắc Ninh';
?>

3) Hiển thị giá trị của biên ra màn hình

Thay vì xuất trực tiếp chuỗi thì ta xuất giá trị của biến ra màn hình.
Ví dụ:
<?php
   $sinhvien = 'Nguyễn Trọng Chính';
   echo $sinhvien; // Xuất ra màn hình
?>

4) Truy cập giá trị của biến

– Chúng ta có thể truy cập vào giá trị của biến bằng cách gọi tên biến.
– Khi ta gọi tên biến thì ta có thể sử dụng biến đó như một giá trị.
Ví dụ:
<?php
  $name = "Nguyễn Trọng Chính";
  $year = 1997;
  $info = "Tôi là " . $name . " sinh năm " . $year; //biến name được sử dụng như một chuỗi
  $new_year = $year + 7; //biến year được sử dụng như một toán hạng
?>

5) Khai báo hằng

Hằng cũng là một biến nhưng bạn không thể thay đổi giá trị của nó. Tuy nhiên cách khai báo biến và hằng số thì lại khác nhau.
Cú pháp: define(‘ten_hang’, ‘gia_tri’);
Trong đó:
 1.  define: hàm tạo biến hằng
 2.  ten_hang: là tên biến hằng
 3.  gia_tri: giá trị của hằng
Ví dụ:
<?php
/* Tạo một hằng số có tên là SDT và gán giá trị cho nó là 0909090909*/
  define('SDT', '0963108888');
  echo SDT; // xuất ra màn hình giá trị của hằng.
?>
Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME