Bài 5: Chuỗi trong Python – Lập trình Python cơ bản

Trang chủ » Training » Bài 5: Chuỗi trong Python – Lập trình Python cơ bản
15/02/2022 Training 95 viewed
Tất cả các ngôn ngữ lập trình đều có kiểu dữ liệu là kiểu chuỗi, và trong Python nó cũng không ngoại lệ. Bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chuỗi trong Python.

1. Các ký tự đặc biệt trong chuỗi

Để sử dụng các ký tự đặc biệt trong Python khi in ra dữ liệu thì mọi người sử dụng ký tự \ trước nó.
VD: Khi bạn muốn in ra ”  mà bạn lại sử dụng  “” để chứa nội dung int ra chuỗi.
print("Website \"vncoder.vn\" ")
#Website "vncoder.vn"
Tương tự chúng ta có thể làm với ‘.
print('Website \'vncoder.vn\' ')
#Website 'vncoder.vn'
Các ký tự đặc biệt khác:
 1. \n ngắt xuống dòng và bắt đầu dòng mời.
 2. \t đẩy nội dung phía sau nó cách 1 tab.
 3. \a chuông cảnh báo.
 4. \b xóa bỏ khoảng trắng phía trước nó.
 5. Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng để in ra các ký tự đặc biệt khác bằng việc sử dụng theo cú pháp \xnn, với n là 0->9, hoặc a->f hoặc A->F.
Ví dụ:
print("Website \t vncoder.vn")
#Website     vncoder.vn

2. Fomat chuỗi

Ngoài những cách in ra dữ liệu ở trên thì mọi người cũng có thể sử dụng các keyword định dạng cho kiểu giá trị và binding nó vào chuỗi. Sử dụng với cú pháp:
print("%type" %(binding))
Trong đó:
 1. type là các kiểu dữ liệu các bạn muốn binding và thay thế vào vị trí đó.
 2. binding là giá trị mà các bạn muốn binding vào vị trí được xác định trong chuỗi.
Type là các kiểu sau:
Cú pháp Mô tả
%c character
%s  chuỗi
%i số nguyên
%d số nguyên
%u số nguyên
%o bát phân
%x thập lục phân (in thường)
%X  thập lục phân (in hoa)
%e số mũ (với e thường)
%E  số mũ (với e hoa)
%f số thực
%g dạng rút gọn của %f and %e
%G  dạng rút gọn của %f and %E
VD: Mình sẽ thực hiện binding 1 chuỗi vào trong 1 chuỗi.
guy = "Ban"
full = "Chao mung %s den voi website vncoder.vn" %(guy)
print(full)
# Chao mung Ban den voi website vncoder.vn
Trong đó nếu như bạn muốn binding nhiều chuỗi vào trong chuỗi thì mỗi giá trị bạn muốn binding cách nhau bởi 1 dấu ,
VD:
guy = "Ban"
doamin = "vncoder.vn"
full = "Chao mung %s den voi website %s" %(guy, doamin)
print(full)
# Chao mung Ban den voi website vncoder.vn

3. Truy cập tới từng giá trị của chuỗi

Chuỗi trong Python được lưu trữ vào trong các ô nhớ với mỗi ô nhớ tương đương với một ký tự đơn (khác với các ngôn ngữ khác) và các ký tự này được xếp liên tiếp với nhau. Do đó kiểu dữ liệu chuỗi trong Python có thể được truy xuất đến từng ký tự trong nó (các ngôn ngữ khác không có, PHP7.1.X mới hỗ trợ ở đây là reverse index string).
Để truy cập đến từng ký tự bên trong chuỗi, các bạn sử dụng cú pháp sau:
stringName[index]
Trong đó:
 1. stringName là tên của biến chứa chuỗi, hoặc chuỗi.
 2. index là vị trí của ký tự bạn muốn lấy ra. Index này hỗ trợ chúng ta truy xuất được cả 2 chiều của chuỗi nếu:Tính từ đầu thì nó bắt đầu từ 0.Tính từ cuối thì nó bắt đầu từ -1.
 3. Tính từ đầu thì nó bắt đầu từ 0.
 4. Tính từ cuối thì nó bắt đầu từ -1.
VD:
name = "Cao Bien"
print(name[0]) # C
print(name[-1]) # n
Nếu trong trường hợp các bạn muốn lấy nội dung của một đoạn chuỗi trong chuỗi đó thì có thể sử dụng cú pháp sau:
stringName[start:end]
Trong đó:
 1. stringName là tên của biến chứa chuỗi, hoặc chuỗi.
 2. start là vị trí của ký tự bắt đầu lấy, nếu để trống start thì nó sẽ lấy từ 0.
 3. end là vị trí kết thúc (nó sẽ lấy trong khoảng từ start đến < end), nếu để trống end thì nó sẽ lấy đến hết chuỗi.
VD:
name = "Cao Bien"

print(name[0:3]) # Cao

print(name[-4:7]) # Bien
Như vậy, trong bài học này mình đã giới thiệu đến các bạn Chuỗi trong Python. Như đã nói, chuỗi trong Python được hỗ trợ rất mạnh, nên sang bài học tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết các hàm xử lý chuỗi được cung cấp sẵn trong Python. Cảm ơn các bạn đã đọc.
Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME