Bài 4: Tái cấu trúc dữ liệu – Hồi quy Logistic – Python

Trang chủ » Training » Bài 4: Tái cấu trúc dữ liệu – Hồi quy Logistic – Python
26/02/2022 Training 116 viewed
Bất cứ khi nào tổ chức thực hiện một cuộc khảo sát, họ cố gắng thu thập càng nhiều thông tin càng tốt từ khách hàng, với ý tưởng rằng thông tin này sẽ hữu ích cho tổ chức theo cách này hay cách khác, vào thời điểm sau này. Để giải quyết vấn đề hiện tại, tôi phải thu thập thông tin có liên quan trực tiếp đến vấn đề của tôi.

1. Hiểu thị tất cả các trường :

Bây giờ, ta hãy xem cách chọn các trường dữ liệu hữu ích
In [6]: print(list(df.columns))
Kết quả :
['age', 'job', 'marital', 'education', 'default', 'housing', 'loan', 
'contact', 'month', 'day_of_week', 'duration', 'campaign', 'pdays', 
'previous', 'poutcome', 'emp_var_rate', 'cons_price_idx', 'cons_conf_idx', 
'euribor3m', 'nr_employed', 'y']
Kết quả hiển thị tên của tất cả các cột trong cơ sở dữ liệu. Cột cuối cùng “y” là một giá trị Boolean cho biết liệu khách hàng này có gửi tiền có kỳ hạn với ngân hàng hay không. Các giá trị của trường này là “y” hoặc “n”. Bạn có thể đọc mô tả và mục đích của từng cột trong tệp bank-name.txt đã được tải xuống như một phần của dữ liệu.

2. Loại bỏ các trường không mong muốn:

Kiểm tra tên cột, bạn sẽ biết rằng một số trường không có ý nghĩa gì đối với vấn đề hiện tại. Ví dụ, các trường như tháng, ngày_thứ_lần, chiến dịch, v.v. không có ích gì đối với chúng tôi. Chúng tôi sẽ loại bỏ các trường này khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Để thả một cột, chúng ta sử dụng lệnh drop như hình dưới đây:
In [8]: #drop columns which are not needed.
  df.drop(df.columns[[0, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19]], 
  axis = 1, inplace = True)
Câu lệnh có nghĩa là drop các cột 0, 3, 7, 8, v.v. Để đảm bảo rằng index được chọn đúng, ta làm như sau :
In [7]: df.columns[9]
Out[7]: 'day_of_week'
Điều này sẽ in tên cột cho index đã cho.
Sau khi loại bỏ các cột không bắt buộc, hãy kiểm tra dữ liệu bằng câu lệnh head. Kết quả màn hình được hiển thị như sau –
In [9]: df.head()
Out[9]:
   job  marital default housing loan poutcome  y
0   blue-collar  married unknown yes no nonexistent 0
1   technician   married no  no  no nonexistent 0
2   management   single  no  yes  no success   1
3   services    married no  no  no nonexistent 0
4   retired    married no  yes  no success   1
Bây giờ, ta chỉ có những trường quan trọng đối với việc phân tích và dự đoán dữ liệu . Tầm quan trọng của Data Scientist xuất hiện ở bước này. Data Scientist phải chọn các cột thích hợp để xây dựng mô hình.
Ví dụ, loại công việc thoạt nhìn có thể không thuyết phục được mọi người đưa vào cơ sở dữ liệu nhưng nó sẽ là một lĩnh vực rất hữu ích. Không phải tất cả các loại khách hàng sẽ mở TD. Những người có thu nhập thấp hơn có thể không mở TDs, trong khi những người có thu nhập cao hơn thường sẽ gửi tiền thừa của họ vào TDs. Vì vậy, loại công việc trở nên phù hợp đáng kể trong hoàn cảnh này. Tương tự như vậy, hãy chọn cẩn thận các cột mà bạn cảm thấy có liên quan cho phân tích của mình.
Trong bài tiếp theo sẽ chuẩn bị dữ liệu để xây dựng mô hình.
Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME