Bài 4: Pyplot API – Matplotib Cơ Bản

Trang chủ » Training » Bài 4: Pyplot API – Matplotib Cơ Bản
26/02/2022 Training 140 viewed
Một sổ notebook không có tiêu đề mới với .ipynbextension (viết tắt của IPython notebook) được hiển thị trong tab mới của trình duyệt.
matplotlib.pyplot là tập hợp các hàm kiểu lệnh để Matplotlib hoạt động giống như MATLAB. Mỗi hàm Pyplot thực hiện một số thay đổi đối với một hình. Ví dụ: một hàm tạo một hình, vùng vẽ đồ thị trong một hình, vẽ một số đường trong vùng vẽ đồ thị, trang trí đồ thị bằng nhãn, v.v.

1. Các kiểu Plots :

 1. Bar : bar plot
 2. Barh : Lập biểu đồ thanh ngang.
 3. Boxplot :  box và whisker plot
 4. Hist : Vẽ biểu đồ
 5. hist2d : Vẽ biểu đồ 2D
 6. Pie : Vẽ biểu đồ hình tròn
 7. Plot : Vẽ các đường và / hoặc điểm đánh dấu cho Axes.
 8. Polar : vẽ  polar plot
 9. Scatter : Lập biểu đồ phân tán của x vs y.
 10. Stackplot : Vẽ một biểu đồ khu vực xếp chồng lên nhau.
 11. Stem : Tạo stem plot
 12. Step : Lập sơ đồ từng bước.
 13. Quiver : Vẽ trường mũi tên 2-D.

2. Hàm image :

 1. Imread : Đọc một hình ảnh từ một tệp vào một mảng.
 2. Imsave : Lưu một mảng dưới dạng tệp hình ảnh.
 3. Imshow : Hiển thị một hình ảnh trên các trục.

3. Axis

 1. Axes : Thêm axes vào hình
 2. Text : Thêm text vào axes
 3. Title : Đặt tiêu đề của các trục hiện tại.
 4. Xlabel : Đặt trục x của trục hiện tại.
 5. Xlim : Lấy hoặc đặt giới hạn x của các trục hiện tại.
 6. Xscale
 7. Xticks : Nhận hoặc đặt giới hạn x của các vị trí và nhãn đánh dấu hiện tạ
 8. Ylabel : Đặt axis y của trục hiện tại.
 9. Ylim : Nhận hoặc đặt giới hạn y của các trục hiện tại.
 10. Yscale : Đặt tỷ lệ của trục y.
 11. Yticks : Nhận hoặc đặt giới hạn y của các vị trí và nhãn đánh dấu hiện tại.

4. Hàm Figure :

 1. Figtext : thêm text vào figture
 2. Figure : Tạo figture mới
 3. Show : Hiển thị figture
 4. Savefig : Lưu trữ figure hiện tại
 5. Close : Đóng cửa sổ figture
Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME