Bài 37: Xử lý sự kiện trong Java AWT – Lập trình Java cơ bản

Trang chủ » Training » Bài 37: Xử lý sự kiện trong Java AWT – Lập trình Java cơ bản
16/02/2022 Training 135 viewed
Trạng thái của một đối tượng bị thay đổi được gọi là một sự kiện (event). Ví dụ, bấm vào nút, kéo chuột, vv Gói java.awt.event cung cấp nhiều lớp sự kiện và interface Listener để xử lý sự kiện Java AWT.

1. Các lớp Java Event và các interface Listener

Các lớp Event Các interface Listener
ActionEvent ActionListener
MouseEvent MouseListener and MouseMotionListener
MouseWheelEvent MouseWheelListener
KeyEvent KeyListener
ItemEvent  ItemListener
TextEvent TextListener
AdjustmentEvent  AdjustmentListener
WindowEvent  WindowListener
ComponentEvent  ComponentListener
ContainerEvent ContainerListener
FocusEvent  FocusListener
Phương thức đăng ký
Để đăng ký thành phần với trình Listener, có nhiều lớp cung cấp các phương thức đăng ký. Ví dụ:
 1. Buttonpublic void addActionListener(ActionListener a){}
 2. MenuItempublic void addActionListener(ActionListener a){}
 3. TextFieldpublic void addActionListener(ActionListener a){}public void addTextListener(TextListener a){}
 4. TextAreapublic void addTextListener(TextListener a){}
 5. Checkboxpublic void addItemListener(ItemListener a){}
 6. Choicepublic void addItemListener(ItemListener a){}
 7. Listpublic void addActionListener(ActionListener a){}public void addItemListener(ItemListener a){}

2. Ví dụ xử lý sự kiện trong Java AWT

Chúng tôi có thể đặt mã xử lý sự kiện vào một trong các vị trí sau:
 1. Bên trong lớp hiện tại.
 2. Bên trong lớp khác.
 3. Bên trong lớp nặc danh.
Xử lý sự kiện Java AWT – bên trong lớp hiện tại
import java.awt.Button;
import java.awt.Frame;
import java.awt.TextField;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
 
public class AWTEventHandling1 extends Frame implements ActionListener {
  private TextField textField;
 
  public AWTEventHandling1() {
 
    // tạo các thành phần
    textField = new TextField();
    textField.setBounds(60, 80, 170, 20);
    Button button = new Button("click me");
    button.setBounds(100, 120, 80, 30);
 
    // đăng ký trình listener
    button.addActionListener(this);
 
    // thêm thành phần, kích thước, layout, khả năng hiển thị
    setTitle("Vi du xu ly su kien Java AWT");
    add(button);
    add(textField);
    setSize(400, 300);
    setLayout(null);
    setVisible(true);
  }
 
  @Override
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    textField.setText("Welcome to Java AWT");
  }
 
  public static void main(String args[]) {
    new AWTEventHandling1();
  }
}
Xử lý sự kiện Java AWT – bên trong lớp hiện khác
Tạo lớp view: AWTView.java:
import java.awt.Button;
import java.awt.Frame;
import java.awt.TextField;
 
public class AWTView extends Frame {
  TextField textField;
 
  AWTView() {
    // tạo các thành phần
    textField = new TextField();
    textField.setBounds(60, 80, 170, 20);
    Button button = new Button("click me");
    button.setBounds(100, 120, 80, 30);
    // đăng ký listener
    Controller obj = new Controller(this);
    button.addActionListener(obj);
    // thêm thành phần, kích thước, layout, khả năng hiển thị
    setTitle("Vi du xu ly su kien Java AWT");
    add(button);
    add(textField);
    setSize(400, 300);
    setLayout(null);
    setVisible(true);
  }
}
Tạo lớp controller: Controller.java:
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
 
public class Controller implements ActionListener {
  AWTView obj;
 
  Controller(AWTView obj) {
    this.obj = obj;
  }
 
  @Override
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    obj.textField.setText("Welcome to Java AWT");
  }
}
Tạo lớp AWTEventHandling2.java:
public class AWTEventHandling2 {
  public static void main(String[] args) {
    AWTView view = new AWTView();
  }
}
Kết quả:

Xử lý sự kiện Java AWT – bên trong lớp nặc danh

import java.awt.Button;
import java.awt.Frame;
import java.awt.TextField;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
 
public class AWTEventHandling3 extends Frame {
  TextField textField;
 
  AWTEventHandling3() {
    textField = new TextField();
    textField.setBounds(60, 50, 170, 20);
    Button button = new Button("click me");
    button.setBounds(50, 120, 80, 30);
 
    button.addActionListener(new ActionListener() {
      @Override
      public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        textField.setText("Hello World!");
 
      }
    });
    setTitle("Vi du xu ly su kien Java AWT");
    add(button);
    add(textField);
    setSize(400, 300);
    setLayout(null);
    setVisible(true);
  }
 
  public static void main(String args[]) {
    new AWTEventHandling3();
  }
}
Kết quả:
Như vậy, thông qua bài học này, mình đã giới thiệu đến các bạn các phương thức xử lý sự kiện trong Javá AWT. Cảm ơn các bạn đã đọc. Sang bài tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một thư viện hỗ trợ xây dựng giao diện khác cải tiến hơn so với Java AWT, đó là Java Swing.
Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME