Bài 27: Làm việc với văn bản – Matplotib Cơ Bản

Trang chủ » Training » Bài 27: Làm việc với văn bản – Matplotib Cơ Bản
25/02/2022 Training 137 viewed
Matplotlib có hỗ trợ văn bản, bao gồm hỗ trợ các biểu thức toán học, hỗ trợ TrueType cho đầu ra raster và vector, văn bản được phân tách theo dòng mới với các phép xoay tùy ý và hỗ trợ unicode. Matplotlib bao gồm matplotlib.font_manager của riêng nó, thực hiện một nền tảng chéo, thuật toán tìm phông chữ tuân thủ W3C.
Người dùng có rất nhiều quyền kiểm soát đối với các thuộc tính văn bản (cỡ chữ, độ đậm của phông chữ, vị trí và màu văn bản, v.v.). Matplotlib thực hiện một số lượng lớn các ký hiệu và lệnh toán học TeX.
Danh sách các lệnh sau được sử dụng để tạo văn bản trong giao diện Pyplot:
figtext Thêm văn bản vào một vị trí tùy ý của Figure.
suptitle Thêm tiêu đề vào Figure
text Thêm văn bản tại một vị trí tùy ý của Axes.
annotate Thêm chú thích, với một mũi tên tùy chọn, tại vị trí tùy ý của Axes.
xlabel Thêm nhãn vào trục x của Axes.
ylabel Thêm nhãn vào trục y của Axes.
title Thêm title vào Axes
Tất cả các hàm này tạo và trả về một cá thể matplotlib.text.Text ().
Ví dụ :
import matplotlib.pyplot as plt
fig = plt.figure()

ax = fig.add_axes([0,0,1,1])

ax.set_title('axes title')
ax.set_xlabel('xlabel')
ax.set_ylabel('ylabel')
ax.text(3, 8, 'boxed italics text in data coords', style='italic', 
bbox = {'facecolor': 'red'})
ax.text(2, 6, r'an equation: $E = mc^2$', fontsize = 15)
ax.text(4, 0.05, 'colored text in axes coords',
verticalalignment = 'bottom', color = 'green', fontsize = 15)
ax.plot([2], [1], 'o')
ax.annotate('annotate', xy = (2, 1), xytext = (3, 4),
arrowprops = dict(facecolor = 'black', shrink = 0.05))
ax.axis([0, 10, 0, 10])
plt.show()
Kết quả :
Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME