Bài 25: 3D Wireframe plot – Matplotib Cơ Bản

Trang chủ » Training » Bài 25: 3D Wireframe plot – Matplotib Cơ Bản
25/02/2022 Training 109 viewed

1. Khái niệm :

Biểu đồ Wireframe lấy một mạng lưới các giá trị và chiếu nó lên bề mặt ba chiều được chỉ định và có thể tạo ra các dạng ba chiều thu được khá dễ hình dung. Hàm plot_wireframe () được sử dụng cho mục đích –
from mpl_toolkits import mplot3d
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
def f(x, y):
   return np.sin(np.sqrt(x ** 2 + y ** 2))
	
x = np.linspace(-6, 6, 30)
y = np.linspace(-6, 6, 30)

X, Y = np.meshgrid(x, y)
Z = f(X, Y)

fig = plt.figure()
ax = plt.axes(projection='3d')
ax.plot_wireframe(X, Y, Z, color='black')
ax.set_title('wireframe')
plt.show()
Kết quả như sau :

2. Ví dụ

'''
=================
3D wireframe plot
=================

A very basic demonstration of a wireframe plot.
'''

from mpl_toolkits.mplot3d import axes3d
import matplotlib.pyplot as plt


fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')

# Grab some test data.
X, Y, Z = axes3d.get_test_data(0.05)

# Plot a basic wireframe.
ax.plot_wireframe(X, Y, Z, rstride=10, cstride=10)

plt.show()
Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME