Bài 23: Three-dimensional Plotting ( Biểu đồ 3 chiều ) – Matplotib Cơ Bản

Trang chủ » Training » Bài 23: Three-dimensional Plotting ( Biểu đồ 3 chiều ) – Matplotib Cơ Bản
25/02/2022 Training 86 viewed
Matplotlib ban đầu chỉ được thiết kế với mục đích vẽ biểu đồ hai chiều, một số tiện ích vẽ biểu đồ ba chiều đã được xây dựng trên màn hình hai chiều của Matplotlib trong các phiên bản sau, để cung cấp một bộ công cụ để trực quan hóa dữ liệu ba chiều. Các plot ba chiều được kích hoạt bằng cách nhập bộ công cụ mplot3d, đi kèm với package Matplotlib.
Các trục ba chiều có thể được tạo bằng cách chuyển từ khóa chiếu = ‘3d’ vào bất kỳ quy trình tạo trục thông thường nào.
from mpl_toolkits import mplot3d
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
fig = plt.figure()
ax = plt.axes(projection='3d')
z = np.linspace(0, 1, 100)
x = z * np.sin(20 * z)
y = z * np.cos(20 * z)
ax.plot3D(x, y, z, 'gray')
ax.set_title('3D line plot')
plt.show()
Bây giờ ta có thể vẽ nhiều kiểu biểu đồ ba chiều khác nhau. Biểu đồ ba chiều cơ bản nhất là biểu đồ đường 3D được tạo từ bộ (x, y, z) . Tạo bằng cách sử dụng hàm ax.plot3D.
Biểu đồ phân tán 3D được tạo bằng cách sử dụng hàm ax.scatter3D.
from mpl_toolkits import mplot3d
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
fig = plt.figure()
ax = plt.axes(projection='3d')
z = np.linspace(0, 1, 100)
x = z * np.sin(20 * z)
y = z * np.cos(20 * z)
c = x + y
ax.scatter(x, y, z, c=c)
ax.set_title('3d Scatter plot')
plt.show()
Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME