Bài 23: Biểu đồ sử dụng Matplotlib – Numpy trong Python

Trang chủ » Training » Bài 23: Biểu đồ sử dụng Matplotlib – Numpy trong Python
23/02/2022 Training 112 viewed
NumPy có hàm numpy.histogram () là một biểu diễn đồ họa về sự phân bố tần số của dữ liệu. Hình chữ nhật có kích thước ngang bằng nhau tương ứng với khoảng lớp gọi là bin và chiều cao thay đổi tương ứng với tần số.

1. numpy.histogram()

Hàm numpy.histogram () nhận mảng đầu vào và bins làm hai tham số. Các phần tử kế tiếp nhau trong mảng đóng vai trò là ranh giới của mỗi bins.
import numpy as np 
   
a = np.array([22,87,5,43,56,73,55,54,11,20,51,5,79,31,27]) 
np.histogram(a,bins = [0,20,40,60,80,100]) 
hist,bins = np.histogram(a,bins = [0,20,40,60,80,100]) 
print hist 
print bins
Kết quả :
[3 4 5 2 1]
[0 20 40 60 80 100]

2. plt()

Matplotlib có thể chuyển đổi biểu diễn dạng số này của biểu đồ thành biểu đồ. Hàm plt () của submodule pyplot nhận mảng chứa dữ liệu và mảng bin làm tham số và chuyển đổi thành biểu đồ.
from matplotlib import pyplot as plt 
import numpy as np  
   
a = np.array([22,87,5,43,56,73,55,54,11,20,51,5,79,31,27]) 
plt.hist(a, bins = [0,20,40,60,80,100]) 
plt.title("histogram") 
plt.show()
Kết quả :
Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME