Bài 22: Thuật toán di truyền – Lập trình AI bằng Python

Trang chủ » Training » Bài 22: Thuật toán di truyền – Lập trình AI bằng Python
21/02/2022 Training 225 viewed
Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về thuật toán di truyền trong AI

1. Thuật toán di truyền là gì ?

Thuật toán di truyền (GA) là thuật toán tìm kiếm dựa trên các khái niệm về chọn lọc tự nhiên và di truyền. GAs là một tập con của một nhánh tính toán lớn hơn nhiều được gọi là Tính toán tiến hóa.
GA được phát triển bởi John Holland và các sinh viên và đồng nghiệp của ông tại Đại học Michigan, nổi bật nhất là David E. Goldberg. Kể từ đó, nó đã được thử trên các vấn đề tối ưu hóa khác nhau với mức độ thành công cao.
Trong GAs, ta có một nhóm các giải pháp khả thi cho vấn đề đã cho. Những dung dịch này sau đó trải qua quá trình tái tổ hợp và đột biến (giống như trong di truyền tự nhiên), tạo ra những đứa trẻ mới và quá trình này được lặp lại trong nhiều thế hệ khác nhau. Mỗi cá thể (hoặc giải pháp ứng cử viên) được chỉ định một giá trị phù hợp (dựa trên giá trị hàm mục tiêu của nó) và các cá thể lai tạo có cơ hội cao hơn để giao phối và sinh ra các cá thể phù hợp. Điều này phù hợp với Học thuyết của Darwin về sự sống còn của những người khỏe mạnh nhất.
Do đó, nó tiếp tục phát triển các cá nhân hoặc giải pháp tốt hơn qua nhiều thế hệ, cho đến khi đạt được tiêu chí dừng.
Thuật toán di truyền về bản chất là đủ ngẫu nhiên, nhưng chúng hoạt động tốt hơn nhiều so với tìm kiếm cục bộ ngẫu nhiên (nơi ta chỉ thử các giải pháp ngẫu nhiên, theo dõi các giải pháp tốt nhất cho đến nay), vì chúng cũng khai thác thông tin lịch sử.

2. Cách sử dụng GA cho việc tối ưu hoá vấn đề :

Tối ưu hóa là một hành động làm cho thiết kế, tình huống, nguồn lực và hệ thống trở nên hiệu quả nhất có thể. Sơ đồ khối sau đây cho thấy quá trình tối ưu hóa:
a. Các giai đoạn của cơ chế GA cho quá trình tối ưu hóa :
Sau đây là trình tự các bước của cơ chế GA khi được sử dụng để tối ưu hóa các vấn đề.
 1. Tạo ngẫu nhiên quần thể ban đầu.
 2. Chọn giải pháp ban đầu với các giá trị phù hợp nhất.
 3. Tổng hợp lại các giải pháp đã chọn bằng cách sử dụng các toán tử đột biến và chéo.
 4. Đưa một con lai vào quần thể.
 5. Bây giờ, nếu điều kiện dừng được đáp ứng, hãy trả lại giải pháp với giá trị thể lực tốt nhất của chúng. Hãy chuyển sang bước 2.

3. Các thư viện hỗ trợ cần thiết :

Để giải quyết vấn đề bằng cách sử dụng Thuật toán di truyền trong Python,  tôi sẽ sử dụng một gói mạnh mẽ cho GA có tên là DEAP. Nó là một thư viện của khung tính toán tiến hóa mới để tạo mẫu nhanh và thử nghiệm các ý tưởng. Tôi có thể cài đặt gói này với sự trợ giúp của lệnh sau trên dấu nhắc lệnh:
pip install deap
conda:
conda install -c conda-forge deap

4. Thực hiện các giải pháp sử dụng thuật toán di truyền

Phần này giải thích cho bạn cách triển khai các giải pháp sử dụng Thuật toán di truyền.
a. Tạo các mẫu bit
Ví dụ sau đây cho bạn thấy cách tạo một chuỗi bit chứa 15 chuỗi, dựa trên bài toán One Max.
import random
from deap import base, creator, tools
Xác định chức năng đánh giá. Đây là bước đầu tiên để tạo ra một thuật toán di truyền.
def eval_func(individual):
  target_sum = 15
  return len(individual) - abs(sum(individual) - target_sum),
Tạo toolbox với các thông số phù hợp
def create_toolbox(num_bits):
  creator.create("FitnessMax", base.Fitness, weights=(1.0,))
  creator.create("Individual", list, fitness=creator.FitnessMax)
toolbox = base.Toolbox()
toolbox.register("attr_bool", random.randint, 0, 1)
toolbox.register("individual", tools.initRepeat, creator.Individual,
  toolbox.attr_bool, num_bits)
toolbox.register("population", tools.initRepeat, list, toolbox.individual)
Đăng kí evaluation operator
toolbox.register("evaluate", eval_func)
Đăng kí crossover operator
toolbox.register("mate", tools.cxTwoPoint)
Đăng kí mutation operator :
toolbox.register("mutate", tools.mutFlipBit, indpb = 0.05)
Xác định đối tượng để breeding :
toolbox.register("select", tools.selTournament, tournsize = 3)
return toolbox
if __name__ == "__main__":
  num_bits = 45
  toolbox = create_toolbox(num_bits)
  random.seed(7)
  population = toolbox.population(n = 500)
  probab_crossing, probab_mutating = 0.5, 0.2
  num_generations = 10
  print('\nEvolution process starts')
Đánh giá toàn bộ population :
fitnesses = list(map(toolbox.evaluate, population))
for ind, fit in zip(population, fitnesses):
  ind.fitness.values = fit
print('\nEvaluated', len(population), 'individuals')
Tạo và lặp lại qua nhiều thế hệ :
for g in range(num_generations):
  print("\n- Generation", g)
Lựa chọn các cá thể thế hệ tiếp theo
offspring = toolbox.select(population, len(population))
nhân bản các cá thể đã chọn
offspring = list(map(toolbox.clone, offspring))
Áp dụng trao đổi chéo và đột biến trên đời con
for child1, child2 in zip(offspring[::2], offspring[1::2]):
  if random.random() < probab_crossing:
  toolbox.mate(child1, child2)
Xóa giá trị thể chất của trẻ
del child1.fitness.values
del child2.fitness.values
áp dụng mauation
for mutant in offspring:
  if random.random() < probab_mutating:
  toolbox.mutate(mutant)
  del mutant.fitness.values
Đánh giá những cá nhân có thể trạng không hợp lệ
invalid_ind = [ind for ind in offspring if not ind.fitness.valid]
fitnesses = map(toolbox.evaluate, invalid_ind)
for ind, fit in zip(invalid_ind, fitnesses):
  ind.fitness.values = fit
print('Evaluated', len(invalid_ind), 'individuals')
Tiếp theo thay thế population với cá nhân thế hệ tiếp theo
population[:] = offspring
In số liệu thống kê cho các thế hệ hiện tại :
fits = [ind.fitness.values[0] for ind in population]
length = len(population)
mean = sum(fits) / length
sum2 = sum(x*x for x in fits)
std = abs(sum2 / length - mean**2)**0.5
print('Min =', min(fits), ', Max =', max(fits))
print('Average =', round(mean, 2), ', Standard deviation =',
round(std, 2))
print("\n- Evolution ends")
In ra kết quả cuối cùng :
best_ind = tools.selBest(population, 1)[0]
  print('\nBest individual:\n', best_ind)
  print('\nNumber of ones:', sum(best_ind))
Following would be the output:
Evolution process starts
Evaluated 500 individuals
- Generation 0
Evaluated 295 individuals
Min = 32.0 , Max = 45.0
Average = 40.29 , Standard deviation = 2.61
- Generation 1
Evaluated 292 individuals
Min = 34.0 , Max = 45.0
Average = 42.35 , Standard deviation = 1.91
- Generation 2
Evaluated 277 individuals
Min = 37.0 , Max = 45.0
Average = 43.39 , Standard deviation = 1.46
  
- Generation 9
Evaluated 299 individuals
Min = 40.0 , Max = 45.0
Average = 44.12 , Standard deviation = 1.11
- Evolution ends
Best individual:
[0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 
 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0,
 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
Number of ones: 15

5. Symbol Regression Problem

Đó là một trong những vấn đề được biết đến nhiều nhất trong lập trình di truyền. Tất cả các bài toán hồi quy tượng trưng đều sử dụng phân phối dữ liệu tùy ý và cố gắng khớp dữ liệu chính xác nhất với công thức biểu tượng. Thông thường, một số đo như RMSE (Root Mean Square Error) được sử dụng để đo lường sức khỏe của một cá nhân. Đây là một bài toán hồi quy cổ điển và ở đây chúng ta đang sử dụng phương trình 5x^3-6x^2 + 8x = 1. Ta cần làm theo tất cả các bước như sau trong ví dụ trên, nhưng phần chính sẽ là tạo các tập hợp nguyên thủy vì chúng là các khối xây dựng cho các cá nhân để việc đánh giá có thể bắt đầu. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng tập hợp nguyên thủy cổ điển.
Đoạn code sau đây giải thích chi tiết điều này:
import operator
import math
import random
import numpy as np
from deap import algorithms, base, creator, tools, gp
def division_operator(numerator, denominator):
  if denominator == 0:
   return 1
  return numerator / denominator
def eval_func(individual, points):
  func = toolbox.compile(expr=individual)
  return math.fsum(mse) / len(points),
def create_toolbox():
  pset = gp.PrimitiveSet("MAIN", 1)
  pset.addPrimitive(operator.add, 2)
  pset.addPrimitive(operator.sub, 2)
  pset.addPrimitive(operator.mul, 2)
  pset.addPrimitive(division_operator, 2)
  pset.addPrimitive(operator.neg, 1)
  pset.addPrimitive(math.cos, 1)
  pset.addPrimitive(math.sin, 1)
  pset.addEphemeralConstant("rand101", lambda: random.randint(-1,1))
  pset.renameArguments(ARG0 = 'x')
  creator.create("FitnessMin", base.Fitness, weights = (-1.0,))
  creator.create("Individual",gp.PrimitiveTree,fitness=creator.FitnessMin)
  toolbox = base.Toolbox()
  toolbox.register("expr", gp.genHalfAndHalf, pset=pset, min_=1, max_=2)
  toolbox.expr)
  toolbox.register("population",tools.initRepeat,list, toolbox.individual)
  toolbox.register("compile", gp.compile, pset = pset)
  toolbox.register("evaluate", eval_func, points = [x/10. for x in range(-10,10)])
  toolbox.register("select", tools.selTournament, tournsize = 3)
  toolbox.register("mate", gp.cxOnePoint)
  toolbox.register("expr_mut", gp.genFull, min_=0, max_=2)
  toolbox.register("mutate", gp.mutUniform, expr = toolbox.expr_mut, pset = pset)
  toolbox.decorate("mate", gp.staticLimit(key = operator.attrgetter("height"), max_value = 17))
  toolbox.decorate("mutate", gp.staticLimit(key = operator.attrgetter("height"), max_value = 17))
  return toolbox
if __name__ == "__main__":
  random.seed(7)
  toolbox = create_toolbox()
  population = toolbox.population(n = 450)
  hall_of_fame = tools.HallOfFame(1)
  stats_fit = tools.Statistics(lambda x: x.fitness.values)
  stats_size = tools.Statistics(len)
  mstats = tools.MultiStatistics(fitness=stats_fit, size = stats_size)
  mstats.register("avg", np.mean)
  mstats.register("std", np.std)
  mstats.register("min", np.min)
  mstats.register("max", np.max)
  probab_crossover = 0.4
  probab_mutate = 0.2
  number_gen = 10
  population, log = algorithms.eaSimple(population, toolbox,
   probab_crossover, probab_mutate, number_gen,
   stats = mstats, halloffame = hall_of_fame, verbose = True)
Lưu ý rằng tất cả các bước cơ bản giống như được sử dụng trong khi tạo các mẫu bit. Chương trình này sẽ cung cấp cho chúng ta đầu ra là min, max, std (độ lệch chuẩn) sau 10 số thế hệ.
Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME