Bài 20: Ma trận – Numpy trong Python

Trang chủ » Training » Bài 20: Ma trận – Numpy trong Python
23/02/2022 Training 121 viewed
NumPy chứa thư viện Ma trận numpy.matlib. Mô-đun này có các hàm trả về ma trận thay vì đối tượng ndarray.

1. matlib.empty()

Hàm matlib.empty () trả về một ma trận mới mà không cần khởi tạo các mục nhập. Hàm nhận các tham số sau.
numpy.matlib.empty(shape, dtype, order)
Trong đó :
 1. shape : int hoặc tuple int xác định hình dạng của ma trận mới
 2. Dtype : Không bắt buộc, Kiểu dữ liệu của đầu ra
 3. order : C hoặc F
Ví dụ :
import numpy.matlib 
import numpy as np 

print np.matlib.empty((2,2)) 
# filled with random data
Kết quả :
[[ 2.12199579e-314,  4.24399158e-314] 
 [ 4.24399158e-314,  2.12199579e-314]]

2. numpy.matlib.zeros()

Hàm này trả về ma trận chứa các số không.
import numpy.matlib 
import numpy as np 
print np.matlib.zeros((2,2))
Kết quả :
[[ 0. 0.] 
 [ 0. 0.]]

3. numpy.matlib.ones()

Hàm này trả về ma trận với các giá trị bằng 1.
import numpy.matlib 
import numpy as np 
print np.matlib.ones((2,2))
Kết quả :
[[ 1. 1.] 
 [ 1. 1.]]

4. numpy.matlib.eye()

Hàm này trả về một ma trận là 1, dọc theo các phần tử đường chéo và các số không ở nơi khác. Hàm nhận các tham số sau.
numpy.matlib.eye(n, M,k, dtype)
với :
 1. n : Số hàng trong ma trận kết quả
 2. M : Số cột, mặc định là n
 3. k : Chỉ số của đường chéo
 4. dtype : Dữ liệu đầu ra
Ví dụ :
import numpy.matlib 
import numpy as np 
print np.matlib.eye(n = 3, M = 4, k = 0, dtype = float)
Kết quả :
[[ 1. 0. 0. 0.] 
 [ 0. 1. 0. 0.] 
 [ 0. 0. 1. 0.]]

5. numpy.matlib.identity()

Hàm numpy.matlib.identity () trả về ma trận Identity có kích thước đã cho. Ma trận nhận dạng là một ma trận vuông với tất cả các phần tử đường chéo là 1.
import numpy.matlib 
import numpy as np 
print np.matlib.identity(5, dtype = float)
Kết quả :
[[ 1. 0. 0. 0. 0.] 
 [ 0. 1. 0. 0. 0.] 
 [ 0. 0. 1. 0. 0.] 
 [ 0. 0. 0. 1. 0.] 
 [ 0. 0. 0. 0. 1.]]

6. numpy.matlib.rand()

Hàm numpy.matlib.rand () trả về một ma trận có kích thước đã cho với các giá trị ngẫu nhiên.
Ví dụ :
import numpy.matlib 
import numpy as np 
print np.matlib.rand(3,3)
Kết quả :
[[ 0.82674464 0.57206837 0.15497519] 
 [ 0.33857374 0.35742401 0.90895076] 
 [ 0.03968467 0.13962089 0.39665201]]
Lưu ý rằng ma trận luôn là hai chiều, trong khi ndarray là một mảng n chiều. Cả hai đối tượng đều có thể chuyển đổi được.
Ví dụ 2 :
import numpy.matlib 
import numpy as np 

i = np.matrix('1,2;3,4') 
print i
Kết quả :
[[1 2] 
 [3 4]]
Ví dụ 3 :
import numpy.matlib 
import numpy as np 

j = np.asarray(i) 
print j
Kết quả :
[[1 2] 
 [3 4]]
Ví dụ 4 :
import numpy.matlib 
import numpy as np 

k = np.asmatrix (j) 
print k
[[1 2] 
 [3 4]]
Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME