Bài 2: Môi trường cài đặt – Matplotib Cơ Bản

Trang chủ » Training » Bài 2: Môi trường cài đặt – Matplotib Cơ Bản
26/02/2022 Training 132 viewed
Matplotlib và các package liên quan có sẵn ở dạng package bánh xe trên kho lưu trữ Python tiêu chuẩn và có thể được cài đặt trên các hệ thống Windows, Linux cũng như MacOS bằng pip.
pip3 install matplotlib
Trong trường hợp các phiên bản Python 2.7 hoặc 3.4 không được cài đặt cho tất cả người dùng, các package có thể phân phối lại của Microsoft Visual C ++ 2008 (64 bit hoặc 32 bit choPython 2.7) hoặc Microsoft Visual C ++ 2010 (64 bit hoặc 32 bit cho Python 3.4) cần được cài đặt.
Nếu bạn đang sử dụng Python 2.7 trên máy Mac
xcode-selectinstall
Khi thực hiện lệnh trên, quy trình con32 – một phần phụ thuộc, có thể được biên dịch.
Trên các phiên bản Linux và Python 2.7 cực kỳ cũ, bạn có thể cần cài đặt phiên bản chính của subprocess32.
Matplotlib yêu cầu một số lượng lớn các phụ thuộc
 • Python (>= 2.7 or >= 3.4)
 • NumPy
 • setuptools
 • dateutil
 • pyparsing
 • libpng
 • pytz
 • FreeType
 • cycler
 • six
Ngoài ra, bạn cũng có thể cài đặt một số package để kích hoạt các bộ công cụ giao diện người dùng tốt hơn.
 • tk
 • PyQt4
 • PyQt5
 • pygtk
 • wxpython
 • pycairo
 • Tornado
Để được hỗ trợ tốt hơn cho đầu ra hoạt ảnh và các định dạng tệp hình ảnh, LaTeX, v.v., bạn có thể cài đặt phần sau:
 • _mpeg/avconv
 • ImageMagick
 • Pillow (>=2.0)
 • LaTeX and GhostScript (for rendering text with LaTeX).
 • LaTeX and GhostScript (for rendering text with LaTeX).
Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME