Bài 19: Upload file lên server với PHP – Học lập trình PHP cơ bản

Trang chủ » Training » Bài 19: Upload file lên server với PHP – Học lập trình PHP cơ bản
19/02/2022 Training 113 viewed

1) Upload lên Server bằng code PHP

Để upload file lên Server thì ban phải sử dụng form có thuộc tính enctype=”multipart/form-data” và phương thức POST, thẻ input sẽ có type=”file”.
Khi bạn upload một file lên thì trên Server sẽ nhận được 5 thông số cho một file, và PHP sẽ dựa vào các thông số đó để tiến hành upload, các thông số đó là:
 1. name: Tên của file bạn upload
 2. type: Kiểu file mà bạn upload (hình ảnh, word, …)
 3. tmp_name: Đường dẫn đến file upload ở client
 4. error: Trạng thái của file bạn upload, 0 => không có lỗi
 5. size: Kích thước của file bạn upload
Bây giờ ta sẽ làm một ví dụ upload file để bạn dễ hiểu hơn nhé.
Bước 1: Bạn tạo file upload.php trong thư mục htdocs của Xampp Server, sau đó copy nội dung này vào
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title></title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body>
    <form method="post" action="" enctype="multipart/form-data">
      <input type="file" name="avatar"/>
      <input type="submit" name="uploadclick" value="Upload"/>
    </form>
  </body>
</html>
Bước 2: Bạn tạo một folder upload cùng cấp với file upload.php, sau đó sửa lại file upload.php như sau:
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title></title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
<body>
  <form method="post" action="" enctype="multipart/form-data">
    <input type="file" name="avatar"/>
    <input type="submit" name="uploadclick" value="Upload"/>
  </form>
  <?php // Xử Lý Upload
 
  // Nếu người dùng click Upload
  if (isset($_POST['uploadclick']))
  {
    // Nếu người dùng có chọn file để upload
    if (isset($_FILES['avatar']))
    {
      // Nếu file upload không bị lỗi,
      // Tức là thuộc tính error > 0
      if ($_FILES['avatar']['error'] > 0)
      {
        echo 'File Upload Bị Lỗi';
      }
      else{
        // Upload file
        move_uploaded_file($_FILES['avatar']['tmp_name'], './folder/'.$_FILES['avatar']['name']);
        echo 'File Uploaded';
      }
    }
    else{
      echo 'Bạn chưa chọn file upload';
    }
  }
?>
</body>
</html>
Riêng hàm move_uploaded_file($client_path, $server_path) sẽ có 2 tham số truyền vào, tham số $client_path là đường dẫn đến file ở client, tham số $server_path là đường dẫn các bạn muốn lưu trên Server (đường dẫn có kèm theo tên file)
Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME