Bài 19: Package trong Python – Lập trình Python cơ bản

Trang chủ » Training » Bài 19: Package trong Python – Lập trình Python cơ bản
16/02/2022 Training 131 viewed
Package trong Python là một thư mục chứa một hoặc nhiều modules hay các package khác nhau, nó được tạo ra  nhằm mục đích phân bố các modules có cùng chức năng hay một cái gì đó, để dễ quản lý source code.

1. Build package trong Python

Để tạo ra một package trong python thì mọi người chỉ cần tạo ra một thư mục, với tên thư mục chính là tên của package và trong thư mục này nhất định phải có một file có tên __init__.py. File __init__.py này nó giống như các constructor, và nó sẽ được gọi ra đầu tiên khi chúng ta import package đó.
Nói lý thuyết có vẻ rườm rà, nên để dễ hiểu hơn thì mọi người có thể tham khảo ví dụ sau.
VD: Đầu tiên mọi người tạo cho mình một thư mục mới có cấu trúc như sau:
|demopackage/__init__py
|main.py
Bây giờ mọi người mở file __init__.py ra và viết cho mình đoạn code sau vào:
# __init__.py
print("Duoc in tu file __init__py")
Tiếp đó, ở file main.py các bạn import package demopackage vào như sau:
# main.py
import demopackage
Sau đó các bạn chạy file main.py, sẽ thu được kết quả như sau:
Duoc in tu file __init__py
Như vậy các bạn đã hiểu về file __init__.py trong package chưa ạ!.

2. Import package

Để import các package thì các bạn sử dụng cú pháp giống như đối với modules. Nhưng bây giờ các bạn sẽ phải gọi từ package -> module.
VD: Trong thư mục demopackage ở ví dụ trên các bạn tạo cho mình file module.py.
Cấu trúc thư mục:
|--demopackage/
|       |--modules.py
|       └── __init__py
|--main.py
Và ở trong file modules.py các bạn tạo cho mình 2 hàm như sau:
# demopackage/modules.py
def say_hello():
  print("Hello!")

def say_goodbye():
  print("Goodbye!")
Lúc này khi muốn import modules.py vào main.py thì mọi người sẽ gọi như sau:
# main.py
from demopackage.modules import *
# Duoc in tu file __init__py

say_hello()
# Hello!

say_goodbye()
# Goodbye!
hoặc
# main.py
import demopackage.modules
# Duoc in tu file __init__py

demopackage.modules.say_hello()
# Hello!

demopackage.modules.say_goodbye()
# Goodbye!
hoặc
# main.py
import demopackage.modules as modules
# Duoc in tu file __init__py

modules.say_hello()
# Hello!

modules.say_goodbye()
# Goodbye!

3. Package chứa package

Đối với package trong Python thì nó cũng có thể chứa 1 hoặc nhiều package khác trong nó, và không dưới hạn số lần chứa đó nhưng các bạn vẫn phải luôn tuân thủ quy tắc của 1 package là phải có file __init__.py. Tức là package a chứa package b và package b lại chưa package c,…
VD: Cũng với thư mục trong VD ở phần 3 mình sẽ tạo thêm 1 package con nằm trong demopackage có tên là packagechild chứa 2 file childmodule.py và __init__.py như sau:
Cấu trúc thư mục:
|--demopackage/
|       |--modules.py
|       |--packagechild/
|              |-- childmodule.py
|              └── __init__py
|       └── __init__py
|--main.py
file childmodules.py:
# packagechild/childmodule.py
def say():
  print("childmodule.py: Hello")
file __init__.py:
# packagechild/__init__.py
print("childpackage __init__.py")
Lúc này ở file main.py các bạn chỉ cần import theo đúng cấp package.
# main.py
from demopackage.packagechild.childmodule import *
# childpackage __init__.py

say()
# childmodule.py: Hello
Như vậy, thông qua bài học này, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về Package trong Python. Cảm ơn các bạn đã đọc.
Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME