Bài 19: Package trong Java – Lập trình Java cơ bản

Trang chủ » Training » Bài 19: Package trong Java – Lập trình Java cơ bản
17/02/2022 Training 101 viewed
Package trong java là một nhóm các kiểu tương tự của các class, các package con. Java sử dụng package để tránh sự xung đột trong điều khiển truy cập các lớp.
Một Package có thể chứa:
  1. Một class
  2. Một package con
Package trong java thường được chia thành hai loại:
  1. Package được dựng sẵn.
  2. Package do người dùng tự định nghĩa.

1. Tác dụng của việc sử dụng Package

  • Package cung cấp bảo vệ truy cập cho các class con.
  • Package khắc phục được việc trùng tên giữa các class.
  • Package dùng để phân loại các lớp và interface.

2. Cách sử dụng Package

  • Sử dụng packagename.*:  Nếu bạn sử dụng package.*, thì tất cả các lớp và interface của package này sẽ là có thể truy cập, nhưng không với các package con. Từ khóa import được sử dụng để làm cho các lớp và interface của package khác có thể truy cập tới package hiện tại.
  • Sử dụng packagename.classname: Nếu bạn import tenpackage.tenlop, thì chỉ có lớp được khai báo của package này sẽ là có thể truy cập.
  • Sử dụng tên đầy đủ: Nếu bạn sử dụng tên đầy đủ, thì chỉ có lớp được khai báo của package này sẽ là có thể truy cập. Bây giờ bạn không cần import. Nhưng bạn cần sử dụng tên đầy đủ mỗi khi bạn đang truy cập lớp hoặc interface.
Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME