Bài 17: Ứng dụng – Keras cơ bản

Trang chủ » Training » Bài 17: Ứng dụng – Keras cơ bản
23/02/2022 Training 107 viewed
Mô-đun ứng dụng Keras được sử dụng để cung cấp mô hình được đào tạo trước cho mạng nơ-ron sâu. Mô hình Keras được sử dụng để dự đoán, trích xuất tính năng và tinh chỉnh. Bài này giới thiệu về các ứng dụng Keras.

1. Chuẩn bị huấn luyện mô hình :

Mô hình được đào tạo bao gồm hai phần mô hình Kiến trúc và Trọng số. Trọng số là tệp lớn nên ta phải tải xuống và trích xuất tính năng từ cơ sở dữ liệu ImageNet. Một số mô hình được đào tạo trước phổ biến được liệt kê bên dưới,
  • ResNet
  • VGG16
  • MobileNet
  • InceptionResNetV2
  • InceptionV3

2. Load model

Có thể dễ dàng tải các mô hình được đào tạo trước của Keras như quy định bên dưới:
import keras 
import numpy as np 

from keras.applications import vgg16, inception_v3, resnet50, mobilenet 

#Load the VGG model 
vgg_model = vgg16.VGG16(weights = 'imagenet') 

#Load the Inception_V3 model 
inception_model = inception_v3.InceptionV3(weights = 'imagenet') 

#Load the ResNet50 model 
resnet_model = resnet50.ResNet50(weights = 'imagenet') 

#Load the MobileNet model mobilenet_model = mobilenet.MobileNet(weights = 'imagenet')
Sau khi load xong mô hình, ta có thể sử dụng nó ngay lập tức để dự đoán mô hình. Ta tiến hành kiểm tra từng mô hình được đào tạo trước trong các bài sắp tới.
Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME