Bài 17: Sequence Processing với Convents – Pytorch Cơ bản

Trang chủ » Training » Bài 17: Sequence Processing với Convents – Pytorch Cơ bản
24/02/2022 Training 113 viewed
Trong bài này, cách tiếp cận thay thế dựa trên một mạng nơ ron tích tụ 2D duy nhất trên cả hai chuỗi. Mỗi lớp trong mạng code lại mã nguồn trên cơ sở chuỗi đầu ra được tạo cho đến nay. Do đó, các thuộc tính giống như sự chú ý được phổ biến trên toàn mạng.
Ở đây, mình sẽ tập trung vào việc tạo mạng tuần tự với sự tổng hợp cụ thể từ các giá trị có trong tập dữ liệu. Quá trình này cũng được áp dụng tốt nhất trong “Mô-đun nhận dạng hình ảnh”.
Các bước sau được sử dụng để tạo mô hình xử lý trình tự với các chuyển đổi bằng PyTorch

Bước 1

import các thư viện cần thiết :
import keras 
from keras.datasets import mnist 
from keras.models import Sequential 
from keras.layers import Dense, Dropout, Flatten 
from keras.layers import Conv2D, MaxPooling2D 
import numpy as np

Bước 2 :

Thực hiện các thao tác cần thiết để tạo một mẫu theo trình tự tương ứng :
batch_size = 128 
num_classes = 10 
epochs = 12
# input image dimensions 
img_rows, img_cols = 28, 28
# the data, split between train and test sets 
(x_train, y_train), (x_test, y_test) = mnist.load_data()
x_train = x_train.reshape(60000,28,28,1) 
x_test = x_test.reshape(10000,28,28,1)
print('x_train shape:', x_train.shape) 
print(x_train.shape[0], 'train samples') 
print(x_test.shape[0], 'test samples')
y_train = keras.utils.to_categorical(y_train, num_classes) 
y_test = keras.utils.to_categorical(y_test, num_classes)

Bước 3 :

Biên dịch mô hình và phù hợp với mô hình trong CNN:
model.compile(loss = 
keras.losses.categorical_crossentropy, 
optimizer = keras.optimizers.Adadelta(), metrics = 
['accuracy'])
model.fit(x_train, y_train, 
batch_size = batch_size, epochs = epochs, 
verbose = 1, validation_data = (x_test, y_test)) 
score = model.evaluate(x_test, y_test, verbose = 0) 
print('Test loss:', score[0]) 
print('Test accuracy:', score[1])
Kết quả :

 

Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME