Bài 14: Mảng trong PHP – Học lập trình PHP cơ bản

Trang chủ » Training » Bài 14: Mảng trong PHP – Học lập trình PHP cơ bản
20/02/2022 Training 163 viewed
Một mảng là một cấu trúc dữ liệu mà lưu giữ một hoặc nhiều kiểu giá trị giống nhau trong một giá trị đơn. Ví dụ, nếu bạn muốn lưu 100 số, thì thay vì định nghĩa 100 biến, nó là dễ dàng để định nghĩa một mảng có độ dài là 100.
Có 3 loại mảng khác nhau và mỗi giá trị mảng được truy cập bởi sử dụng một ID, mà được gọi là chỉ mục mảng.
 1. Mảng số nguyên − Một mảng có chỉ mục ở dạng số. Giá trị được lưu trữ và truy cập tuyến tính.
 2. Mảng liên hợp − Một mảng với chỉ mục ở dạng chuỗi kí tự. Mảng này lưu trữ các giá trị phần tử bằng sự kết hợp với các giá trị key thay vì trong một trật tự chỉ mục tuyến tính nghiêm ngặt như mảng số nguyên.
 3. Mảng đa chiều − Một mảng chứa một hoặc nhiều mảng và các giá trị được truy cập bằng cách sử dụng nhiều chỉ mục.

1) Mảng số nguyên trong PHP

Các mảng loại này có thể lưu trữ các số, các chuỗi và bất kỳ đối tượng nào, nhưng chỉ mục mảng thì vẫn được biểu diễn bởi các số. Theo mặc định, chỉ mục mảng bắt đầu từ 0.
Ví dụ:
<?php
     /* Phương thức thứ nhất để tạo mảng trong PHP. */
     $numbers = array( 1, 2, 3, 4, 5);
     
     foreach( $numbers as $value )
     {
      echo "Giá trị phần tử mảng là $value <br />";
     }
     
     /* Phương thức thứ hai để tạo mảng trong PHP. */
     $numbers[0] = "one";
     $numbers[1] = "two";
     $numbers[2] = "three";
     $numbers[3] = "four";
     $numbers[4] = "five";
     
     foreach( $numbers as $value )
     {
      echo "Giá trị phần tử mảng là $value <br />";
     }
?>
Kết quả:

2) Mảng liên hợp trong PHP

Các mảng liên hợp là khá giống với các mảng số nguyên về tính năng, nhưng chúng khác nhau về chỉ mục. Mảng liên hợp sẽ có chỉ mục ở dạng chuỗi để mà bạn có thể thiết lập một liên kết mạnh giữa key và value.
Để lưu giữ lương của nhân viên trong một mảng, một mảng chỉ mục số sẽ không là lựa chọn tốt nhất. Thay vào đó, chúng ta sẽ sử dụng các tên nhân viên như là các key trong mảng liên hợp, và value sẽ là lương tương ứng của họ.
Chú ý: Đừng giữ mảng liên hợp bên trong dấu trích dẫn kép trong khi in, nếu không thì nó sẽ không trả về bất kỳ giá trị nào.
Ví dụ:
<?php
  /* Phương thức thứ nhất để tạo mảng liên hợp. */
  $luong_nhan_vien = array("hoang" => 2000, "manh" => 1000, "huong" => 500);
  
  echo "Lương của nhân viên hoang là ". $luong_nhan_vien['hoang'] . "<br />";
  echo "Lương của nhân viên manh là ". $luong_nhan_vien['manh']. "<br />";
  echo "Lương của nhân viên huong là ". $luong_nhan_vien['huong']. "<br />";
  
  /* Phương thức thứ hai để tạo mảng liên hợp. */
  $luong_nhan_vien['hoang'] = "high";
  $luong_nhan_vien['manh'] = "medium";
  $luong_nhan_vien['huong'] = "low";
  
  echo "Mức lương của nhân viên hoang là ". $luong_nhan_vien['hoang'] . "<br />";
  echo "Mức lương của nhân viên manh là ". $luong_nhan_vien['manh']. "<br />";
  echo "Mức lương của nhân viên huong là ". $luong_nhan_vien['huong']. "<br />";
?>
Kết quả:

3) Mảng đa chiều trong PHP

Trong một mảng đa chiều, mỗi phần tử cũng có thể là một mảng. Và mỗi phần tử trong một mảng phụ có thể là một mảng, và cứ tiếp tục như vậy. Các giá trị trong mảng đa dạng được truy cập bởi sử dụng nhiều chỉ mục.
Ví dụ:
<?php
   $diemThi = array( 
    "hoang" => array
    (
      "monVatLy" => 7,
      "monToan" => 8, 
      "monHoa" => 9
    ),
    
    "manh" => array
    (
      "monVatLy" => 7,
      "monToan" => 9,
      "monHoa" => 6
    ),
    
    "huong" => array
    (
      "monVatLy" => 8,
      "monToan" => 8,
      "monHoa" => 9
    )
   );
   
   /* truy cập các giá trị của mảng đa chiều */
   echo "Điểm thi môn Vật Lý của hoang là: " ;
   echo $diemThi['hoang']['monVatLy'] . "<br />"; 
   
   echo "Điểm thi môn Toán của manh là: ";
   echo $diemThi['manh']['monToan'] . "<br />"; 
   
   echo "Điểm thi môn Hóa của huong là: " ;
   echo $diemThi['huong']['monHoa'] . "<br />";
 ?>
Kết quả:
Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME