Bài 12: Toán tử nhị phân – Numpy trong Python

Trang chủ » Training » Bài 12: Toán tử nhị phân – Numpy trong Python
23/02/2022 Training 197 viewed

1. bitwise_and :

Phép toán bitwise AND trên các bit tương ứng của biểu diễn nhị phân của số nguyên trong mảng đầu vào được tính bằng hàm np.bitwise_and ().
Ví dụ :
import numpy as np 
print 'Binary equivalents of 13 and 17:' 
a,b = 13,17 
print bin(a), bin(b) 
print '\n'  

print 'Bitwise AND of 13 and 17:' 
print np.bitwise_and(13, 17)
Kết quả :
Binary equivalents of 13 and 17:
0b1101 0b10001

Bitwise AND of 13 and 17:
1
bảng bitwise AND  sau đây.
A B AND
1 1 1
1 0 0
0 1 0
0 0 0

2. bitwise_or :

Phép toán OR theo bit trên các bit tương ứng của biểu diễn nhị phân của số nguyên trong mảng đầu vào được tính bằng hàm np.bitwise_or ().
Ví dụ : 
import numpy as np 
a,b = 13,17 
print 'Binary equivalents of 13 and 17:' 
print bin(a), bin(b)  

print 'Bitwise OR of 13 and 17:' 
print np.bitwise_or(13, 17)
Kết quả :
Binary equivalents of 13 and 17:
0b1101 0b10001

Bitwise OR of 13 and 17:
29
A B OR
1 1 1
1 0 1
0 1 1
0 0 0

3. invert :

Hàm này tính toán kết quả KHÔNG theo từng bit trên các số nguyên trong mảng đầu vào. Đối với các số nguyên có dấu, phần bù của hai được trả về.
Ví dụ :
import numpy as np 

print 'Invert of 13 where dtype of ndarray is uint8:' 
print np.invert(np.array([13], dtype = np.uint8)) 
print '\n'  
# Comparing binary representation of 13 and 242, we find the inversion of bits 

print 'Binary representation of 13:' 
print np.binary_repr(13, width = 8) 
print '\n'  

print 'Binary representation of 242:' 
print np.binary_repr(242, width = 8)
Kết quả :
Invert of 13 where dtype of ndarray is uint8:
[242]

Binary representation of 13:
00001101

Binary representation of 242:
11110010
Lưu ý rằng hàm np.binary_repr () trả về biểu diễn nhị phân của số thập phân theo chiều rộng đã cho.

4. left_shift

Hàm numpy.left_shift () dịch chuyển các bit trong biểu diễn nhị phân của một phần tử mảng sang trái theo các vị trí được chỉ định. Các số 0 bằng nhau được thêm vào từ bên phải.
Ví dụ :
import numpy as np 

print 'Left shift of 10 by two positions:' 
print np.left_shift(10,2) 
print '\n'  

print 'Binary representation of 10:' 
print np.binary_repr(10, width = 8) 
print '\n'  

print 'Binary representation of 40:' 
print np.binary_repr(40, width = 8)  
# Two bits in '00001010' are shifted to left and two 0s appended from right.
Kết quả :
Left shift of 10 by two positions:
40

Binary representation of 10:
00001010

Binary representation of 40:
00101000

5. right_shift :

Hàm numpy.right_shift () dịch chuyển các bit trong biểu diễn nhị phân của một phần tử mảng sang bên phải theo các vị trí được chỉ định và một số lượng 0 bằng nhau được thêm vào từ bên trái.
Ví dụ :
import numpy as np 

print 'Right shift 40 by two positions:' 
print np.right_shift(40,2) 
print '\n'  

print 'Binary representation of 40:' 
print np.binary_repr(40, width = 8) 
print '\n'  

print 'Binary representation of 10' 
print np.binary_repr(10, width = 8)  
# Two bits in '00001010' are shifted to right and two 0s appended from left.
Kết quả :
Right shift 40 by two positions:
10

Binary representation of 40:
00101000

Binary representation of 10
00001010
Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME